menu

ثبت آگهی رایگان

آزمون نشتی خطوط فاضلاب شهری و شبکه فاضلاب ساختمان

آزمون-نشتی-خطوط-فاضلاب-شهری-و-شبکه-فاضلاب-ساختمان

آب بندى اتصالهاى خطوط لوله فاضلابى میتواند با آب یا هوا انجام شود. در این حالت افت فشار جزئى در صورت عدم نشتى مشهود آب یا هوا از محل اتصال قابل قبول است. آزمایش آ ب بندى اتصالات خط لوله با آب یا هوا به شرح توضیحات زیر این قسمت، یا مشخصات طرح صورت خواهد گرفت.

آزمون آب بندی با آب

براى آماده سازى انجام آزمایش ،کلیه روزنه ها، انشعابات و ورودى هاى قطعه خط لوله مورد نظر باید مسدود گردیده و در صورت لزوم به وسیله پشت بندهاى مناسب در مقابل فشار آزمایش، محافظت گردند. اتصالات لوله ها نیز براى جلوگیرى از جابجایى و از آب بندى خارج شدن در زمان آزمایش باید با روش مناسب مهار گردند.درست قبل از پر نمودن لوله با آب باید خط لوله براى محافظت از نیروى شناورسازى نگهدارى و مهار شود.

پر کردن خط لوله با آب

پر کردن خط لوله دراین سیستم نیز مطابق با خطوط لوله تحت فشار انجام میگیرد. فشار و زمان آزمایش به منظور انجام آزمایش هیدرولیکى باید از یک لوله عمودى و یا ارتفاع سنج مناسب استفاده نمود. مبناى قرائت فشار بر اساس پایین ترین نقطه قطعه خط لوله در حال آزمایش است. در خطوط لوله با جریان ثقلى ارتفاع فشارى5 متر(0.5 بار) از پایین ترین نقطه خط لوله مورد آزمایش مبناى کار است.

براى انجام آزمایش دو طرف لوله فاضلابى در حد فاصل دو آدم رو، با وسیله مناسب بسته و آ ببندى میشود سپس لوله در این فاصله پر از آب و بسته به نوع لوله و قطر آن با نظر مهندس مشاور بین یک تا 24ساعت، لوله پرآب نگهدارى شود. پس از این مرحله فشار آزمایش براى قطعه لوله اعمال و به مدت 15 دقیقه با تزریق آب اضافى، ثابت نگهداشته میشود. در صورتى که در طول آزمایش، نشتى یا ترکى رؤیت شود، باید آزمایش متوقف گردیده و پس از اصلاح محل مورد نظر، جهت آزمایش مجدد اقدام گردد. باید دقت شود که در خطوط لوله با شیب تند یا مجارى ساخته شده در محل که امکان اعمال فشار 5 متر ستون آب وجود ندارد، میتوان آزمایش آب بندی را در فشارهاى کمتر (تا یک متر ستون آب) انجام داد.

آزمایش به روش هوا

براى آزمایش به روش هوا، فشار داخل خط لوله توسط کمپرسور افزایش یافته و پس از مدت زمان لازم، به منظور ایجاد شرایط یکسان بین دماى هواى ورودى و دماى جدار لوله، فشار خط ثابت میشود. سپس مقدار افت فشار خط لوله، در فواصل معینى اندازه گیرى میشود.

لازم به ذکر است این آزمایش براى مشخص شدن نشتى لوله و اتصالها بوده ومیتواند مقادیر نشت و یا نفوذ آب را اندازه گیرى کند. آزمایش کنترل نشتى به روش استفاده از هوا بر اساس استاندارد ASTM C924 و با سایر استانداردهاى معتبر خواهد بود. استفاده از این روش براى لوله هاى با قطر بالاتر از 600 میلیمتر توصیه می شود و برای قطرهای کمتر از 600 میلیمتر روش آب پیشنهاد می گردد.

تست شبکه فاضلاب ساختمان

استحکام آن ها مطمن شد.

بر اساس مقررات موجود سه نوع تست وجود دارد:

1-تست با آب:

- آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت یا، در صورتی که مصالح لوله کشی واتصال ها در برابر فشار ارتفاع )استاتیک( ساختمان مقاوم باشند، به طور یک جا برای کلیه شبکه لوله کشی انجام شود.

- در حالتی که کلیه شبکه لوله کشی به طور یک جا با آب آزمایش شود باید همه دهانه های باز شبکه لوله کشی، جز بالاترین دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله ها با آب پر شود. پس از مدت 15 دقیقه باید همه قطعات و اتصال ها مورد بازرسی قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود. در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم یا تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شو د. در این حالت آزمایش شبکه لوله کشی فاضلاب و هواکش ممکن است با هم انجام گیرد.

- در حالتی که شبکه لوله کشی قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه های بازدید و دسترسی، که روی لوله قائم پیش بینی شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسیم شود و آزمایش با آب در هر منطقه ب هطور جداگانه صورت گیر د. در هر منطقه، جز بالاترین 3 متر، فشا ر آزمایش با آب نباید از 3 متر ستو ن آب کمتر باشد و هیچ یک از قطعات یا اتصا ل ها نباید در معرض فشاری کمتر از 3 متر قرار گیر د. پس از 15دقیقه باید همه قطعات و اتصا ل ها مورد بازرسی قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود. درصورت مشاهده نشت باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم و تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شو د. در این حالت آزمایش شبکه لوله کشی فاضلاب باید جدا از شبکه لوله کشی هواکش انجام گیرد.

- در آزمایش با هوا باید لوله کشی کاملاً از آب خالی باشد و دهانه های خروجی همه جا با کیسه های مخصوص که با هوای فشرده پر می شود یا وسایل دیگر که دهانه را کاملاً مسدود و هوابند می کند به طور موقت بسته شود.

- آزمایش با هوا باید با راندن هوای فشرده به داخل شبکه لوله کشی صورت بگیرد و با فشارسنج انداز ه گیری شو د. فشار آزمایش 34.5 کیلوپاسکال است. پس از آنکه فشارسنج فشار لازم را نشان داد، آزمایش باید به مدت دست کم 15 دقیقه ادامه یابد و در این مدت فشارسنج هیچ کاهش فشاری را نشان ندهد. در صورت مشاهده کاهش فشار در مدت آزمایش، باید همه قطعات و اتصال های لوله کشی با آب صابون بازرسی شو د. در صورت مشاهده قطعات معیوب یا اتصال ضعیف، این قطعات تعویض و اتصال ترمیم شود و آزمایش با هوا تکرار شود.

2- تست با هوا:

- در آزمایش با هوا، شبکه لوله کشی فاضلاب و شبکه لوله کشی هواکش فاضلاب ممکن است با هم انجام گیرد.

3-تست نهایى:

- آزمایش نهایى باید پس از نصب ھمه لوازم بهداشتى و کامل شدن سیستم لوله کشى فاضلاب و شبکه لوله کشى ھواکش انجام شود.آزمایش نهایی با دود یا ھوا انجام می شود.

- در این آزمایش باید انتهای لوله اصلى که فاضلاب را از ساختمان به خارج، یا به نقطه ورودى به دستگاه تصفیه فاضلاب در داخل ساختمان هدایت می کند، و نیز انتهاى لوله ھاى ھواکش مسدود شود و دود با استفاده از ماشینھاى ایجاد دود یا ھوا، با فشار وارد شبکه لوله کشى فاضلاب و شبکه لوله کشى ھواکش شود.در این آزمایش باید ھمه سیفونھاى فاضلاب با آب پر شود.اندازه گیرى با فشارسنج صورت می گیرد.فشار آزمایش 25 میلیمتر آب و مدّت آن 15 دقیقه است.

- در مدت آزمایش نباید فشارسنج ھیچ کاهش فشارى نشان دهد.

- این آزمایش دست کم باید سه بار تکرار شود.

- در صورتى که لوله ھا یا فتینگھاى شبکه لوله کشى، یا قسمتى از آنھا، از نوع پلاستیکى ) پی وی سى یا پلی اتیلن (باشد، به کار بردن دود براى آزمایش نهایى مجاز نیست.

منبع: مقررات ملی ساختمان مبحث 16

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 366

فهرست مطالب شماره 366

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×