ضوابط نگهداری سیستم های لوله کشی گاز

گروه تأسیسات: مقررات ملی ساختمان، به عنوان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بی تردید نقش مؤثری در نیل به اهداف عالی تأمین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و رعایت آن ضمن تأمین اهداف مذکور موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان ها می گردد. پیام ساختمان همواره از زوایای مختلف به تشریح این قوانین و جایگاه آن ها در ساختمان های کشور پرداخته است. در این شماره ضوابط بهره برداری و نگهداری از سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان ها، برگرفته از مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان تشریح می شود. کلیات موضوع به طول معمول دستورالعمل های بهره برداری از گاز طبیعی و توصیه های ایمنی در زمان عقد قرارداد و یا بعدازآن توسط شرکت گاز ناحیه در اختیار مشترکین قرار داده می شود باوجوداین اجرای هرگونه تغییرات یا تعمیر در سیستم لوله کشی گاز موجود در ساختمان ها باید بر طبق این مقررات انجام شود. لازم است قبل از انجام هرگونه تعمیر و یا تغییر در سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه رسانده شود و بر طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط، مجوز لازم اخذ گردد. همچنین هرگونه عملیات ساختمانی در ساختمان هایی که دارای سیستم لوله کشی گاز طبیعی هستند، باید به نحوی انجام شود که هیچ گونه آسیب و یا تنشی به سیستم لوله کشی گاز ساختمان وارد نشود. نکات قابل توجه در دوره بهره برداری *مشترک باید کلیه ضوابط دستورالعمل های ایمنی استفاده از گاز طبیعی را رعایت نماید. *هرگونه تغییر در ساختمان محل نصب موتورخانه که منجر به کم شدن فضا و یا مسدود و یا کم شدن مسیرهای پیش بینی شده برای تأمین هوای موردنیاز احتراق شود مجاز نیست. * هرگونه تغییر در وسایل و لوازم گازسوز، اعم از اجاق گاز و یا سیستم حرارت مرکزی، که موجب افزایش مصرف گاز بیشتر از پیش بینی اولیه شود، مجاز نیست. * هر نوع کنده کاری در مسیرهای عبور لوله گاز در داخل و یا خارج از ساختمان باید با آگاهی از مسیرهای عبور لوله گاز به نحوی انجام شود که به لوله و پوشش محافظ روی لوله هیچ گونه آسیبی وارد نشود. *در صورت صدمه دیدن لوله گاز و یا پوشش روی آن در هنگام کنده کاری، هرگونه تعمیرات باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه انجام شود. *کنتور و تنظیم کننده فشار گاز که توسط شرکت گاز ناحیه نصب شده است، به هیچ وجه نباید دست کاری شود. در صورت مشاهده هرگونه اشکال در آن ها مراتب باید جهت تعمیر و یا سرویس به شرکت گاز ناحیه اطلاع داده شود. * شیر اصلی گاز (بعد از کنتور) به هیچ وجه نباید بدون اطلاع و هماهنگی کلیه مصرف کنندگان گاز ساختمان بسته شود. وصل مجدد گاز باید با حضور و اطلاع کلیه مصرف کنندگان و پس از حصول اطمینان کامل از بسته بودن شیر گاز کلیه نقاط مصرف، انجام شود. برای جلوگیری از بسته شدن اتفاقی این شیر نصب تابلوی هشداردهنده لازم است. *هرگونه دست کاری در لوازم گازسوز، به ویژه تغییر در تنظیم مشعل موتورخانه و یا حس کننده فشار گاز و هوای مشعل، باید توسط افراد و یا شرکت های مجاز انجام شود. * قطع کردن و از مدار خارج نمودن لوازم کنترل و محافظ شعله در دستگاه های حرارت مرکزی مجاز نیست. * از لوله کشی گاز نباید به منظور اتصال زمین استفاده شود. تغییر سیستم لوله کشی گاز ساختمان هرگونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان، باید با تائید مهندس ناظر و توسط افراد و یا شرکت های مجاز انجام شود. *پس از پایان تغییرات در سیستم لوله کشی گاز ساختمان و قبل از استفاده مجدد از آن مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه رسانیده شود. *کلیه قسمت هایی که جدیداً اجراشده و یا تحت تعمیر قرارگرفته اند، باید برای انجام بازرسی مهندس ناظر قابل مشاهده و دسترسی باشد و بر اساس این مقررات تحت آزمایش فشار هوا و یا گاز نیتروژن قرار گیرند. *چنانچه مهندس ناظر، اجرای سیستم لوله کشی جدید گاز را مورد تأیید قرار دهد، باید گواهینامه مربوطه را صادر نماید. ارائه نسخه ای از این گواهینامه به شرکت گاز ناحیه، برای وصل مجدد گاز، الزامی است. * شرکت گاز ناحیه در صورت اطلاع از هرگونه تغییرات غیرمجاز و یا توسعه سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان که بدون رعایت این مقررات انجام شده باشد، نسبت به قطع گاز مشترک اقدام می نماید. * برای تخریب ساختمان و جمع آوری سیستم لوله کشی گاز، مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه برسد. تعمیر سیستم لوله کشی گاز ساختمان * هرگونه تعمیر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان باید توسط افراد و یا شرکت های مجاز با رعایت این مقررات انجام گیرد. * قبل از هرگونه تعمیر باید گاز موجود در لوله به فضای مناسب و باز تخلیه شود. تخلیه گاز در محفظه احتراق دیگ های حرارت مرکزی یا از طریق لوازم گازسوز مجاز نمی باشد. * در صورت قطع اتصال لوازم گازسوز از سیستم لوله کشی گاز، شیر مربوطه باید با درپوش مناسبی مسدود و سپس مورد آزمایش نشتی قرار گیرد. * هرگونه کنده کاری و انجام تعمیرات لوله گاز توکار، جهت جلوگیری از آسیب به پوشش خارجی لوله، باید در حداقل زمان ممکن انجام شود. *در هنگام انجام تعمیرات لوله کشی گاز ساختمان، نباید هیچ گونه تنش و باز اضافه بیش ازحد مجاز به لوله وارد شود. حفاظت لوله کشی گاز *اگر محل قرارگیری لوله به نحوی باشد که باربر آن وارد شود (لوله هایی که از دیوار و سقف و کف ساختمان عبور می کنند) باید در برابر بارهای وارده محافظت شوند. * اگر شبکه لوله کشی گاز ساختمان در اثر صدمات مکانیکی یا علل دیگر دچار آسیب شود، صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او باید از طریق افراد حقیقی و یا حقوقی ذیصلاح برای رفع اشکال پیش آمده اقدام نماید. * درصورتی که آسیب وارده به لوله کشی گاز وضع خطرناکی را ایجاد نماید، باید بلافاصله توسط صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او، گاز از طریق شیر اصلی ساختمان قطع و اقدامات بعدی برای رفع اشکال پیش آمده فوراً انجام شود. در موارد اضطراری بستن شیر روی علمک مجاز می باشد. * در صورت بروز صدمه به نحوی که مفاد بندهای 17-9-4-7 و 8 قابل انجام نباشد، صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او باید فوراً اداره گاز ناحیه را مطلع و تا زمان قطع کامل گاز، ایمنی داخل و خارج ساختمان را کنترل نماید. *هر قسمت ساختمان که براثر بریدن، شکافتن یا سوراخ کردن به منظور اجرای شبکه لوله کشی گاز ساختمان، ضعیف شود و یا آسیب ببیند، باید پس از خاتمه لوله کشی گاز مجدداً تعمیر و تقویت شده و به حالت ایمن و بی خطر بازسازی گردد. * کانال هایی که برای لوله گذاری به موازات پی ساختمان حفر می شوند، نباید زیر محدوده سطح باربر پی قرار گیرد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 297فهرست مطالب شماره 297
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×