نکاتی در مورد لوله کشی آب مصرفی

اجرای فاضلاب در تأسیسات واحدهای مسکونی اولین قدم در شروع تأسیسات مکانیکی و الکتریکی است. به همین خاطر در مقالات گذشته موارد اجرایی که کارفرما میتواند به صورت شخصی بر کارکرد اکیپ اجرایی خود نظارت داشته باشد و همچنین مواردی را که در طراحی فاضلاب میبایست انجام پذیرد و توسط کارفرمای محترم قابل بررسی میباشد را آوردیم. حال به ارائه پاره ای از موارد میپردازیم که در قدم دوم اجرای تأسیسات یعنی لوله کشی آب مصرفی و سیستم های تهویه ای باید به آنها اشاره نمود. طراحی نقشه های آب رسانی 1. برای لوله های آب سرد و گرم و برگشت آب گرم نوع خط لولـه آب سـرد (—•— ) و آب گـرم (—••—) برگشـت آب گـرم (—•••—) و بـا ضـخامت 3/0 میلیمتر میباشد. 2. جنس لوله های آب رسانی مشخص گردد و متناسب با آن لوله سایزبندی گـردد. به عنوان مثال از انـدازه اینچ در طراحی لوله فولادی و اندازه میلیمتر برای لوله های PP یا pex استفاده گردد. 3. وضعیت اجرای لوله ها در کف و یا سقف ذکر گردد. 4. در انشعاب ورودی به کلیه واحدها پیش بینی شیرفلکه قطع و وصل واحد برابر با سایز لوله ورودی الزامی است. 5. طراحی سیستم به شکلی باشد که لوله ها از زیر سنگ توالت و تجهیزات بهداشتی عبور نکنند. 6. پیشنهاد میگردد در طراحی لوله های عمودی روکار یا داخل داکت ها و شفت ها از لوله های فلزی و در صـورت توکـار بودن لوله های عمودی یا افقی از لوله های PP یا pex استفاده گردد. 7. جزئیات اجرای مخزن ذخیره آب و مشخصات فنی آن کامل ارائه گردد. 8. اندازه گذاری لوله ها باید طوری باشد که سرعت زیاد جریان سیال موجـب ایجـاد سروصـدای مـزاحم نشـود کاهش جریان سیال در لوله ها باید تا حدی صورت گیرد که افزایش قطر لوله ها موجب افـزایش بدون توجیه هزینه لوله کشی نگردد. 9. به منظور کاهش اثر ضربه قوچ در لوله کشی باید سرعت جریان سیال کنترل شود. 10. در نقاطی از لوله کشی که شیر قطع سریع قرار میگردد باید وسیله حذف ضربه قوچ مورد تأیید نصب شود. 11. روش های نصب وسایل حفاظت از لوله کشی باید در مدارک پیوست نقشه ها ارائه شود. 12. نقشه ها باید شامل رایزر دیاگرام باشد. 13. مقیاس نقشه ها نباید از یک صدم کوچک تر باشد مگر در نقشه محوطه و شرایط خاص. 14. علائم نقشه کشی باید طبق استاندارد مورد تأیید باشد. 15. برای تنظیم فشار آب در شبکه لوله کشی ساختمان بایستی یکی از موارد زیر پیش بینی شود: الف) استفاده از بوستر پمپ؛ ب) استفاده از تانکر فشار؛ ج) شیر فشارشکن؛ د)پمپ و مخزن ذخیره. * توجه نصب مستقیم پمپ روی انشعاب شهر مجاز نیست. 16. حداکثر دمای طراحی باید 65 درجه و حداکثر فشار کار طراحی 10 بار باشد. 17. برای جلوگیری از اتلاف آب لوله کشی آب گرم مصرفی باید لوله برگشت داشته باشد تا آب گـرم مصـرفی گـردش داشته و دمای آب خروجی از شیرها به هنگام باز کردن از ارقام مقرر کمتر نباشد. 18. حداکثر طول لوله آب گرم مصرفی که میتوان بدون لوله برگشت به شیر خروجی آب رساند بر طبق داده های مقررات ملی ساختمان تعیین میگردد. 19. طراح موظف به رعایت کلیه موارد مبحث 16مقررات ملی ساختمان در نقشه های تأسیسات مکانیکی است. اجرای لوله کشی آب رسانی 1. لوله کشی باید طبق روش های مهندسی مورد تأیید انجام گیرد. 2. عبور لوله از دیوار –تیغه –کف یا سقف باید از داخل غلاف باشد. 3. شیرهایی که روی لوله قائم داخل ساختمان نصب شود باید با باز کردن یک دریچه قابل دسترسی باشـد و دریچـه باید در نقشه ها نمایش داده شود. 4. شیرهایی که روی لوله افقی داخل سقف کاذب قرار دارند بایستی با دریچه قابل دسترسی باشند. 5. منابع آب بایستی دارای شیر تخلیه در پایین ترین قسمت باشند. 6. مخزن ذخیره آب باید دریچه آدم رو داشته باشد تا بازرسی و تعمیر داخلی آن امکان پذیر باشد. 7. روی ورودی مخزن ذخیره آب باید یک شیرقطع وصل وجود داشته باشد و یک شیر کنترل شـناور یا شیرهای کنترل نوع دیگر در مخزن باشد تا از سر ریز و اتلاف آب جلوگیری شود. 8. شیر کنترل باید کاملاً به دهنه مخزن محکم و ثابت شود. 9. قطر نامی لوله سر ریز باید دست کم دو برابر قطر لوله ورودی آب به مخزن باشد. 10. روی لوله خروجی آب مخزن باید شیر قطع و وصل نصب شود. 11. برای منابع با گنجایش بیش از هزار لیتر بایستی لوله ورودی و لوله خروجی منبـع در دو سـمت مقابـل باشـد تـا از راکد ماندن آب در مخزن جلوگیری شود. 12. برای جلوگیری از کاهش دمای آب و اتلاف انرژی همه لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی آب گرم مصرفی باید با عایق گرمایی پوشانده شود. ارائه دهنده مقاله: شرکت تدبیر تهویه فرا سرما آگهی در صفحه 62
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 191فهرست مطالب شماره 191
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×