مدیریت انرژی با ساختمان های هوشمند

اگرچه ساختمان های هوشمند پیشینه ای چندان طولانی ندارند، اما در همین مدت کوتاه و چندساله، بسیار مورد توجه قرارگرفته اند.

مدیریت-انرژی-با-ساختمان-های-هوشمند

علت استقبال از این ساختمان ها، گام هایی موثر برای نجات زمین است؛ زیرا کارشناسان اعتقاددارند: اگر با همان روش های قبلی در زمینه طراحی شهرها پیش برویم، با توجه به تغییرات آب و هوایی کره زمین، به حتم با مشکلاتی فراوان روبه رو خواهیم شد؛ در نتیجه برای مقابله با این مشکلات باید چاره اندیشید و مشخصه هایی تازه در طراحی شهر تعریف کرد، از آن جمله ساختمان هایی که در تعامل با طبیعت قرار میگیرند، نه ساخت وساز بر طبیعت.

به عبارتی می توان گفت: ساختمانی که دربردارنده محیطی پویا و درعین حال مقرون به صرفه، با تکنیک یکپارچه کردن چهار عنصر سامانه ها، ساختار، سرویس ها، مدیریت، و نیز رابطه میان آنها باشد .به زبان ساده تر ساختمانی که اجزای داخل آن به دلیل سامانه ای یکپارچه، و سازگار با محیط،در تعامل با یکدیگر هستند.

البته این گفته بدان معنا نیست که این ساختمان ها در مقابله باهر رویداد طبیعی و غیرطبیعی مقاوم باشد، بلکه بدین معناست که سامانه بر اساس منطق، رفتار خواهد کرد؛ یعنی رفتارهایی که از قبل محاسبه شده و به سامانه داده شده اند. از طرفی دیگر، مدیریت ان