سامانه کنترل دسترسی

شهر : تهران

این سیــستم دارای پنـــل کــدینگ لمســی متنوع می باشد و شما می توانید درب مورد نظر را با وارد کردن

کد ورود، کارت های RF-ID و تکنولوژی NFC بر روی موبایل خود باز و یا بسته نمائید.
کلیه ورودها و خروج ها در سیـستم ثبت شده و قابلیت گرفتن گـزارش در فواصل زمانی مختلف وجود دارد
کارت های صادره برای افراد را می توان بر اساس زمان یا طبقه یا نوع درب محدود نمود
کنترل کلیه درب ها توسط سامانه کنترل تردد و نرم افزار موبایل (به وسیله App یا SMS) امکان پذیر است

#هوشمند_سازی_ساختمان

×