سیمانی ها در انتظار رونق پروژه های عمرانی

مهم ترین خواسته سیمانی ها از دولت یازدهم رونق بازار و راه اندازی پروژه های عمرانی است. به گزارش پیام ساختمان، معاون فنی و تولید انجمن سیمان، وضعیت سیمان کشور را موردبررسی قرارداد و گفت: یکی از مهم ترین انتظارهای ما این است که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد و فضای کسب وکار بهتر از قبل شود. ازاین رو با بهبود فضای کسب وکار و فضای اقتصادی در کشور صنایع به سمت بهبود و رونق پیش خواهند رفت. نادر غفاری در ادامه خاطرنشان کرد: اگر فعالیت های عمرانی دولت آغاز و سرمایه گذاری در زیرساخت ها بیشتر شود، می توان شاهد رونق بیشتری در بازار سیمان نیز بود. بنابراین مهم ترین مسئله این است که دولت بتواند فضای اقتصادی را در کشور بهبود بخشد. او همچنین با اشاره به موضوع صادرات عنوان کرد: موضوع قابل توجه ساماندهی صادرات نیز باید به جد پیگیری شود. یکی از مهم ترین موضوع هایی که سبب صادرات بیشتر و بهتر خواهد شد، موضوع دیپلماسی است که باید از سوی دولت حل وفصل شود و در این زمینه سازمان توسعه تجارت در بخش صادرات باید فعال تر عمل کند تا بتواند راهی برای صادرات به ویژه به کشورهای همسایه باز کند. معاون فنی و تولید انجمن سیمان با تأکید بر اینکه درباره زیرساخت های سیمان با مشکلی روبه رو نیستیم، عنوان کرد: درباره زیرساخت ها با هیچ مشخصه ای روبه رو نیستیم. تنها موضوع دارای اهمیت این است که در شرایط فعلی از مجوز دادن به واحدهای جدید به شدت پرهیز کنیم چراکه در سال 95 متوسط تولید کارخانه های سیمانی حدود 70درصد بود و هم اکنون نیز با 30درصد ظرفیت خالی در سیمان روبه رو هستیم. ما حتی به وزارتخانه به طور کتبی اعلام کردیم تا مجوزی برای واحد جدید صادر نکنند. غفاری در ادامه توضیح داد: چون در کشور سالانه حدود 80میلیون تن سیمان تولیدی داریم و سرانه مصرف ما در شرایط فعلی به ازای هر نفر به 1000کیلوگرم رسیده است. همین سرانه در کشورهای درحال توسعه نیز بین 1000 تا 1200 کیلوگرم است. وی در ادامه تأکید کرد: بنابراین ما به لحاظ زیرساخت های تولید سیمان در کشور به افق چشم انداز سال 1404 رسیده ایم اما موضوع این است که با توجه به وضعیت رکود در حوزه صنعت ساختمانی و پروژه های عمرانی دولت تا حدی از تولید فاصله پیداکرده ایم.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 302فهرست مطالب شماره 302
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×