قیمت انواع آجر

قیمت-انواع-آجر
انواع آجر سفال تیغه نام واحد نوع بسته بندی قیمت بلوک سقفی 25 تهران دانه ای 40*25 1,100 سفال تیغه طرح فوم دانه ای 10*20*25 340 آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای 5٫5*10*21٫5 115 آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای 5*10*20 120 آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای 5٫5*10*21٫5 105 سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای 15*20*20 205 سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای 10*20*20 145 سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای 7*20*20 140 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 10*20*25 بدون یونولیت 310 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 10*20*25 یونولیت دار 425 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 15*20*25 بدون یونولیت 440 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 15*20*25 یونولیت دار 510 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 7*20*25 بدون یونولیت 300 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای 7*20*25 یونولیت دار 440 سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای 10*20*20 130 سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای 15*20*20 190 سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای 7*20*20 130 انواع آجر فشاری و بهمنی نام واحد نوع بسته بندی قیمت آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای 21٫5*10*5٫5 220 آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای 4٫5*9*18٫5 95 آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای 5٫5*10*21٫5 115 آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای 4٫5*10*19 85 آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای 5٫5*10*21٫5 105 آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن 5*10*20 62,000 آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن 5*10*20 68,000 آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای 5٫5*10*21٫5 230 آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای 4*10*21٫5 240 آجر 10 سوراخه تهران(کرایه) دانه ای 5*10*20 120
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×