menu

ثبت آگهی رایگان

آزمون نشت لوله های pvc در ساختمان

آزمون-نشت-لوله-های-pvc-در-ساختمان

در ادامه مطلب شماره قبل در خصوص نصب لوله و اتصالات pvc در ساختمان های بلند، در این بخش آزمون نشت شبکه لوله کشی PVC در حوزه ساختمان بررسی شده است. با استعلام انجام شده از نظام مهندسی اصفهان مراجع برای تست های نشتی در حوزه ساختمان مرجع مبحث 16 مقررات ملی ساختمان و نشریه 128 می باشد.

تست آب بندی سیستم لوله کشی در ساختمان شامل

تست آب بندی لوله کشی فاضلاب

تست آب بندی لوله کشی هواکش

تست آب بندی لوله کشی آب باران

تست آب بندی لوله کشی آب مصرفی در ساختمان می باشد. که در ادامه به نحوه آزمون آب بندی هر قسمت به صورت جداگانه می پردازیم.

تست آب بندی لوله کشی فاضلاب

پس از پایان مراحل اجرایی و قبل از تست، تمامی بست ها را باید بازدید کرد و از استحکام آن ها مطمئن شد.

بر اساس مقررات موجود سه نوع تست وجود دارد:

1- تست با آب:

- آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت یا در صورتی که مصالح لوله کشی واتصال ها در برابر فشار ارتفاع )استاتیک( ساختمان مقاوم باشند، به طور یک جا بر ای کلیه شبکه لوله کشی انجام شود.

• در صورتی که کلیه شبکه لوله کشی به طور یک جا با آب آزمایش شود باید همه دهانه های باز شبکه لوله کشی، جز بالاترین دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله ها با آب پر شود. پس از مدت 15 دقیقه باید همه قطعات و اتصال ها مورد بازرسی قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود. در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم یا تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شو د. در این حالت آزمایش شبکه لوله کشی فاضلاب و هواکش ممکن است با هم انجام گیرد.

• در حالتی که شبکه لوله کشی قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه های بازدید و دسترسی، که روی لوله قائم پیش بینی شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسیم شود و آزمایش با آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گیرد. در هر منطقه، جز بالاترین 3 متر، فشا ر آزمایش با آب نباید از 3 متر ستون آب کمتر باشد و هیچ یک از قطعات یا اتصال ها نباید در معرض فشاری کمتر از 3 متر قرار گیرند. پس از 15دقیقه باید همه قطعات و اتصال ها مورد بازرسی قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود. درصورت مشاهده نشت باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم و تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شو د. در این حالت آزمایش شبکه لوله کشی فاضلاب باید جدا از شبکه لوله کشی هواکش انجام گیرد.

2- تست با هوا:

- در آزمایش با هوا باید لوله کشی کاملاً از آب خالی باشد و دهانه های خروجی همه جا با کیسه های مخصوص که با هوای فشرده پر می شود یا وسایل دیگر که دهانه را کاملاً مسدود و هوابند می کند به طور موقت بسته شود.

• آزمایش با هوا باید با راندن هوای فشرده به داخل شبکه لوله کشی صورت بگیرد و با فشارسنج انداز ه گیری شو د. فشار آزمایش 34.5 کیلوپاسکال است. پس از آنکه فشارسنج فشار لازم را نشان داد، آزمایش باید به مدت دست کم 15 دقیقه ادامه یابد و در این مدت فشارسنج هیچ کاهش فشاری را نشان ندهد. در صورت مشاهده کاهش فشار در مدت آزمایش، باید همه قطعات و اتصال های لوله کشی با آب و صابون بازرسی شود. در صورت مشاهده قطعات معیوب یا اتصال ضعیف، این قطعات تعویض و اتصال ترمیم شود و آزمایش با هوا تکرار شود.

• در آزمایش با هوا، شبکه لوله کشی فاضلاب و شبکه لوله کشی هواکش فاضلاب ممکن است با هم انجام گیرد.

3- تست نهایى:

• آزمایش نهایى باید پس از نصب همه لوازم بهداشتى و کامل شدن سیستم لوله کشى فاضلاب و شبکه لوله کشى ھواکش انجام شود. آزمایش نهایی با دود یا ھوا انجام می شود.

• در این آزمایش باید انتهای لوله اصلى که فاضلاب را از ساختمان به خارج، یا به نقطه ورودى به دستگاه تصفیه فاضلاب در داخل ساختمان هدایت می کند و نیز انتهاى لوله ھاى ھواکش مسدود شود و دود با استفاده از ماشینھاى ایجاد دود یا ھوا، با فشار وارد شبکه لوله کشى فاضلاب و شبکه لوله کشى ھواکش شود. در این آزمایش باید ھمه سیفونھاى فاضلاب با آب پر شود.اندازه گیرى با فشارسنج صورت می گیرد.فشار آزمایش 25 میلیمتر آب و مدت آن 15 دقیقه است.

• در مدت آزمایش نباید فشارسنج هیچ کاهش فشارى نشان دهد.

• این آزمایش دست کم باید سه بار تکرار شود.

• در صورتى که لوله ھا یا اتصالات شبکه لوله کشى، یا قسمتى از آنھا، از نوع پلاستیکى ) پی وی سى یا پلی اتیلن (باشد، به کار بردن دود براى آزمایش نهایى مجاز نیست.

تست آب بندی لوله کشی هواکش

الف) آزمایش با آب

در صورتی که لوله کشی فاضلاب به صورت یک جا با آب آزمایش شود انجام این آزمایش ممکن است در زمانی صورت گیرد که شبکه لوله کشی هواکش فاضلاب اجرا شده و در نقاط لازم به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شده است. در این حالت لوله کشی فاضلاب و هواکش ممکن است با هم آزمایش شود.

در صورتی که لوله کشی فاضلاب قسمت به قسمت با آب آزمایش شود ، آزمایش همزمان لوله کشی فاضلاب و لوله کشی هواکش ممکن نیست.

ب) آزمایش با هوا

در صورتی که لوله کشی فاضلاب با هوا آزمایش شود ، آزمایش همزمان لوله کشی فاضلاب و لوله کشی هواکش می تواند عملی شود.

تست آب بندی لوله کشی آب باران

پیش از انجام آزمایش و تایید لوله کشی ، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با رنگ یا اجزای ساختمان پوشیده شود. به هنگام آزمایش، همه اجزای لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان باید آشکار و قابل بازرسی باشد.

آزمایش نشت با آب

• آزمایش با آب باید برای حداکثر فشار استاتیک مربوط به ارتفاع بلندترین لوله های قائم آب باران صورت گیرد.

• لوله های قائم آب باران باید به طور کامل از طریق کفشوهای آب باران بام با آب پر شوند.

• لوله های افقی آب باران در پایین ترین طبقه باید هم زمان با لوله های قائم به طور کامل با آب پر شوند.

• مدت آزمایش دست کم 15 دقیقه است. پس از پر کردن کامل لوله ها با آب در صورت پایین رفتن سطح آب در لوله ها باید همه قطعات و اتصالات از نظر نشت آب مورد بازرسی قرار گیرند.

• در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه و یا اتصال معیوب تعویض و یا ترمیم شود و آزمایش با آب تکرار شود.

آزمایش نشت لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان (لوله و اتصالات CPVC)

ممکن است آزمایش لوله کشی قسمت به قسمت در جریان پیشرفت کار ، یا به طور کامل پس از نصب کلیه لوله ها و اجزای دیگر لوله کشی صورت گیرد.

پیش از انجام آزمایش و تایید لوله کشی ، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق یا اجزای ساختمان پوشانده شود. در هنگام آزمایش همه اجزای لوله کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشد.

علاوه بر آزمایش قسمت به قسمت یا کامل لوله کشی ، پس از خاتمه کار و نیز پس از نصب لوازم بهداشتی، آزمایش فشار با آب انجام گیرد.

پس از خاتمه لوله کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی باید دهانه های باز به طور موقت بسته شود و لوله کشی با آب به تدریج پر شود و کاملا هواگیری گردد.پیش از اقدام به آزمایش، باید شبکه لوله کشی را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت.

آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص مجهز به فشار سنج ، و با فشار حداقل 10 بار در پایین ترین نقطه شبکه لوله کشی مورد آزمایش انجام شود. فشار سنج باید در پایین ترین قسمت لوله کشی مورد آزمایش نصب شود و کنترل شود که هیچ یک از قطعات و اجزای لوله کشی نباید با فشار کمتر از 6 بار یا حداکثر فشار عملکرد آن، هر کدام بیشتر باشد، آزمایش شود.

مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد. در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود باید آزمایش فشار آب پس از رفع عیب تکرار شود.

پس از نصب لوازم بهداشتی یک بار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود. در این مرحله فشار آزمایش برابر با فشار بهره برداری خواهد بود. شبکه لوله کشی آب ، لوازم بهداشتی و کلیه اجزای آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار عادی قرار گیرد. همه شیرها باید یک به یک باز و بسته شود و نسبت به آب بند بودن آنها اطمینان حاصل شود. این مرحله آزمایش باید در فشار بهره برداری و به مدت حداقل یک ساعت انجام شود. در صورت مشاهده نشت ، پس از رفع عیب، این آزمایش باید تکرار شود.

در صورت وجود احتمال یخ زدن آب در لوله ها، باید بلافاصله پس از انجام هر مرحله از آزمایش آب لوله ها کاملا تخلیه شود.

در ساختمان ها، بسته به نوع لوله مصرفی تست انجام می شود. جهت انجام تست بایستی از یک ابزار مناسب استفاده نمود.

استاپرها یکی از مهمترین ابزار برای تست سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان هستند که میتوان با استفاده از آنها سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان را در هر سه مرحله تست نمود.

سه نوع مختلف استاپر در بازارها یافت می شود. که با نام های استاپر بادی ، بالنی و دستی شناخته می شوند.

بدین صورت که با استفاده از استاپر، از دریچه بازدید رایزر مسیر لوله را مسدود و لوله ها را پر از آب می کنیم و به مدت 15 دقیقه به حال خود می گذاریم. هیچ گونه نشتی نباید در این مدت زمان مشاهده شده و سطح آب نیز نباید پائین بیاید.

در صورت موفقیت آمیز بودن تست، طبقات دیگر را نیز به همین روش تست می کنیم. در زیر به نمونه هائی از استاپر اشاره می شود:

استاپر استاپر2

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 370

فهرست مطالب شماره 370

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

در این زمینه بیشتر بخوانیم :

×