بررسی رفتار سازه ای سقف کوبیاکس

(بخش چهارم) امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساخت و ساز صنعتی، نو آوری هایی که باعث کاهش مصرف انرژی و مصالح می گردند رشد روزافزونی داشته اند. در این بین سیستم هایی همچون دال با کاهش چشمگیر مصرف مصالح و قابلیت تولید صنعتی، قیمت تمام شده سازه را کاهش می دهند. دال کوبیاکس با حذف بتن غیر سازه ای موجب سبک سازی در طرح سازه می گردد. تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی نشان می دهد که ضوابط ارائه شده برای طراحی دال توپر قابل استفاده برای دال کوبیاکس است. از مهم ترین ویژگی های سازه ای دال می توان به مقاومت خمشی، مقاومت برشی و سختی اشاره نمود. همچنین با توجه به نیاز سازه و شرایط لرزه ای ایران، مطالعه مقاومت در برابر آتش، عایق صوتی و رفتار لرزه ای از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در مقاله های قبل، مقاومت خمشی دال کوبیاکس، سختی و مقاومت برشی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مقاله مقاومت در مقابل آتش و عایق صوتی این سقف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مقاومت در مقابل آتش آزمایش های مقاومت در مقابل آتش برای دال کوبیاکس، نشان می دهند که دال کوبیاکس مشابه دال توپر رفتار می کند و نیاز به اعمال محدودیت بیشتری نیست. همچنین مشاهده می شود که وجود حفره ها در دال موجب تأخیر در انتقال حرارت می گردد. درصورتی که جنس گوی ها از مصالح استاندارد باشد، در مقابل آتش به 2 CO و O 2 H تجزیه می شوند که اثرات خطرناکی برای سازه ایجاد نمی نماید. عایق صوتی جرم میانگین دال کوبیاکس کمتر از دال توپر است؛ بنابراین عایق صوتی دال کوبیاکس مقدار کمی با دال توپر هم ضخامت خود، متفاوت است. ارزیابی صوتی دال کوبیاکس مشابه روش مورداستفاده برای دال توپر صورت می گیرد. با این تفاوت که محاسبات باید برای ضخامتی از دال توپر که جرمی معادل دال کوبیاکس دارد انجام شود. آگهی در صفحه؟؟؟؟
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 251فهرست مطالب شماره 251
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×