عملکرد سازه ای سقف کوبیاکس

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ساخت وساز صنعتی، نو آوری هایی که باعث کاهش مصرف انرژی و مصالح می گردند رشد روزافزونی داشته اند. دراین بین سیستم هایی همچون دال با کاهش چشمگیر مصرف مصالح و قابلیت تولید صنعتی، قیمت تمام شده سازه را کاهش می دهند. دال کوبیاکس با حذف بتن غیر سازه ای موجب سبک سازی در طرح سازه می گردد. تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی نشان می دهد که ضوابط ارائه شده برای طراحی دال توپر قابل استفاده برای دال کوبیاکس می باشد. از مهم ترین ویژگی های سازه ای دال می توان به مقاومت خمشی، سختی خمشی و برشی و مقاومت برشی اشاره نمود. همچنین با توجه به نیاز سازه و شرایط لرزه ای ایران، مطالعه مقاومت در برابر آتش، عایق صوتی و رفتار لرزه ای از اهمیت بالایی برخوردار می باشند در این مقاله مقاومت خمشی دال کوبیاکس موردبحث و بررسی قرار می گیرد. مقاومت خمشی سقف کوبیاکس با حذف حجمی از بتن دال که تأثیری در ظرفیت خمشی دال ندارد، حاصل می شود. در دال ها معمولاً ضخامت ناحیه ی فشاری، کم است درنتیجه،در دال هایی که تحت بارگذاری متداول آیین نامه قرار می گیرند گوی ها در بلوک فشاری قرار نگرفته و مقاومت خمشی آن مشابه دال توپر می باشد. در این حالت تنها پوسته ی فشاری بتن و میلگرد های کششی رفتار خمشی دارند ( شکل 1). بنابراین، مقاومت نهایی خمشی مقطع دال کوبیاکس از روش های مرسوم شرح داده شده در آیین نامه های بتنی، قابل محاسبه است. در مواردی که بزرگای نیروهای اعمالی بر دال غیرمعمول باشد، لازم است تا موقعیت صحیح تار خنثی محاسبه گردد. اما در عمل، محدودیت خیز و مقدار آرماتور موقعیت تار خنثی را در قسمت فوقانی دال حفظ می کند. به عنوان مثال برای دالی به ضخامت 30 سانتی متر و گوی هایی به قطر 18 سانتی متر با مش آرماتور میلگرد 16 به فاصله ی 10 سانتی متر (که آرماتور گذاری متراکمی می باشد)، اگر مقاومت فشاری بتن و فولاد به ترتیب 25 و 400 مگا پاسکال باشد، عمق بلوک فشار برابر 4/4 سانتی متر محاسبه می شود، که موقعیت تار خنثی در 1/5 سانتی متر از بالای مقطع قرار می گیرد، که از 6 سانتی متر پوشش بتن روی گوی ها کمتر است. همان طور که مشاهده می شود، در این حالت نیز تار خنثی در محل گوی ها قرار نمی گیرد. بنابراین مقاومت خمشی دال کوبیاکس مشابه دال توپر هم ضخامت خود می شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 277فهرست مطالب شماره 277
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×