از طراحی سقف کوبیاکس چه می دانید؟

کد مطلب: 3342 تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی نشان می دهد که ضوابط ارائه شده برای طراحی دال توپر قابل استفاده برای دال کوبیاکس می باشد . اگرچه در روند طراحی برخی اصلاحات اعمال می گردد . با توجه به وجود حفرات توخالی در سقف کوبیاکس روند طراحی این سقف نیاز به اعمال تغییراتی دارد . به منظور شناخت این تغییرات لازم است اثرات وجود حفرات در وزن و مشخصات سازه ای دال بررسی شود . همان‎طور که مشخص است ، در سقف کوبیاکس به خاطر استفاده از گوی های توخالی، وزن سقف نسبت به وزن دال هم ضخامت آن حدود 30 درصد کاهش می یابد . همچنین وجود گویها موجب تعدیل مشخصات سازه ای ( سختی و مقاومت ) دال می شوند .سختی دال کوبیاکس : برخلاف سقف های توخالی یک طرفه ، گوی های سقف کوبیاکس به صورت گسسته می باشند . بنابراین وجود گویها ، تاثیر کمی بر کاهش سختی دال می گذارد . نتایج آزمایشگاهی که در دانمارک ، آلمان و هلند انجام شده است ، نشان می دهد که وجود گویها سختی خمشی دال را به میزان 87 تا 93 درصد دال توپر هم ضخامت با آن کاهش می دهد . در تحلیل سازه این کاهش سختی به صورت ضریب کاهش سختی بیان می گردد . از لحاظ تئوری، این ضریب نسبت همان سطح دوم سه بعدی دال کوبیاکس به دال توپر است که محاسبه آن براساس مقطع ترک نخورده انجام می شود . لازم به ذکر است که علی رغم کاهش سختی دال کوبیاکس در قیاس با دال توپر هم ضخامت با آن ، با توجه به کاهش 30 درصدی وزن دال منجر به کاهش خیز سقف می گردد .مقاومت دال کوبیاکس : سقف کوبیاکس با حذف حجمی از بتن دال که تاثیری در ظرفیت خمشی آن ندارد ، حاصل می شود . در دال ها معمولا ضخامت ناحیه فشاری کم است ، در نتیجه ، در دال هایی که تحت بارگذاری متداول آیین نامه قرار می گیرند گویها در بلوک فشاری قرار نگرفته و مقاومت خمشی آن مشابه دال توپر می باشد . در این حالت تنها پوسته فشاری بتن و میلگرد های کششی رفتار خمشی دارند . در مورد مقاومت برشی با توجه به کاهش سطح مقطع سقف مقاومت برشی دال کاهش می یابد . در این حالت کاهش مقاومت برشی تا حداکثر 50 درصد است . لازم به ذکر است وجود آرماتورهای قفسه گویها موجب جبران این کاهش مقاومت می شوند . اما در جهت اطمینان از این ظرفیت صرفنظر می گردد . بنابراین در طراحی برشی در نواحی از سقف که دال کوبیاکس اجرا می شود؛ لازم است مقاومت برشی آن تعدیل گردد . لازم به ذکر است در نواحی میانی پانل که سقف به صورت کوبیاکس اجرا می شود؛ تلاش های برشی بسیار کمتر از ظرفیت ایجاد شده توسط سقف کوبیاکس می باشد و برش در طراحی اهمیت کمتری دارد . همچنین در محل تکیه گاه ها سقف به صورت توپر اجرا می گردد .در نهایت گام های طراحی سقف کوبیاکس را به شرح زیر می توان بیان نمود :*تعریف مشخصات هندسی دال شامل مقاطع ، بارگذاری، مشخصات مواد مصرفی و پوشش بتن مشابه رویه شبیه سازی دال توپر .*فرض اولیه ضخامت دال مشابه رویه مورد استفاده برای دال توپر*تعیین اندازه و نوع گوی های کوبیاکس از جدول طراحی سقف با توجه به ضخامت انتخابی دال .*تعیین ضریب کاهش بار مرده و ضریب کاهش سختی ( این ضریب اثر کاهش سختی دال کوبیاکس به دال توپر با فرض مقطع ترک نخورده را لحاظ می کند ) با توجه به گوی انتخابی.* کنترل خیز سقف و در صورت لزوم تعدیل ضخامت اولیه و نوع گوی سقف* کنترل و محاسبه نواحی توپر اطراف تکیه گاه.* طراحی برشی دال شامل کنترل برش یک طرفه و دو طرفه دال و کنترل ظرفیت دال زیر بار متمرکز زنده.* طراحی خمشی دال.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 225فهرست مطالب شماره 225
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×