شرکت پیوندگاز

طراحی و اجرای سیستم لوله کشی گاز فشار ضعیف و فشارقوی
طراحی و اجرای سیستم اطفا حریق و اعلام حریق با اخذتاییدیه سازمان اتشنشانی
رزومه کاری بسیارقوی و موفق

#لوله_کشی(_آب_گاز_و_)

×