بازدید امروز تا این لحظه 9479 بار

سقف وافل

شهر : اصفهان

دومین محصولی که این شرکت موفق به تولید و ارائه آن به بازار شد، بلوک های دال مجوف وافل (سقف وافل) می باشد که در موفق به دست یابی به دانش طراحی این بلوک های با مزایای بسیار زیاد فنی و اقتصادی نسبت به رقبا شد.

اﯾﺪه دال دو ﻃﺮﻓﻪ واﻓﻞ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ های ﻏﯿﺮﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در دهه اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــــﯽ روی آن اﻧﺠﺎم گرفت و در نهایت اﯾﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ از ﺳﺎل 1920 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﺳـــﻘف های ﺑﺎ دهانه های ﺑﺰرگ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ سرعت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﻃﺮاﺣﯽ بلوک های ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑسـﯿﺎر زﯾﺎد ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ نمونه های ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزاراﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

همچنین اﯾﻦ دال ها در ﻣﺒﺤﺚ نهم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دال های ﻣﺸـﺒﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ T ﺗﯿﺮهای اﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮک های ﭘﻠﯽ اﺳـﺘﺎﯾﺮن در ﺳــﻘﻒ پارکینگ ها، ﻣﺪارس و … ﺳـﻘﻒ واﻓﻞ هم از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮا و هم از ﻧﻈﺮ هزینه ﮐﻤﺘﺮ، بهترین ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ خواهد ﺑﻮد.

#انواع_سقف_عرشه_فولادی

×