تولید وفروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید

شهر : مشهد

ضدیخ فاقدکلراید مناسب برای بتن مسلح در کاربری های متفاوت میباشد.
وبرای بتن ریزی در هوای سرد مناسب است و همچنین سبب تسریع در انجام کار میشود.

تولیدوفروش ضدیخ بتن مایع فاقدکلراید در مشهد
تولیدوفروش ضدیخ بتن تندگیر کننده در مخلوط بتنی

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×