کاربرد انواع سنگ در ساختمان

شمار نشریه : 202

بهروز کاويانپور

در شماره گذشته نشريه در مورد دسته بندي و منشأ به وجود آمدن و همچنين معرفي و استفاده بعضي از سنگها در ساختمان مطالبي عنوان شد، اينک در بخش دوم نکتههاي ديگري از کاربرد آنها در معماري ذکر ميشود:

نکات مهم در مورد سنگهاي مصرفي

1ـ قطعات مصرفي بايد طوري انتخاب شود که يک نفر بتواند به راحتي آن را حمل و جا به جا کند

2ـ سنگهاي داراي رگه، پس از استخراج از معدن و شکل دادن به آن حتما بايد در جهت همان رگه مورداستفاده قرار گيرد. در غير اين صورت مقاومت آن کم ميشود

3ـ پيوند درست در سنگ کاري و چگونگي قفل و بست آنها از اهميت فوق العاده و خاصي برخوردار است

4ـ ضخامت ديوار سنگي به دليل عايق نبودن نوع ديوار در مقابل گرما و سرما نبايد از 45 سانتي متر کمتر باشد، براي رفع اين نقيصه، کشيدن ديوار آجري پشت ديوار سنگي پيشنهاد ميشود

5ـ در خشکه چيني ديوار بدون ملات، عرض ديوار بايد از 60 سانتي متر بيشتر و ارتفاع آن کوتاه باشد

6ـ ملات بايد اطراف و تمامي فضاهاي خالي ما بين سنگها را بپوشاند

7ـ در پيوند رجهاي زيرين بايد از وجود سنگهاي عمقي و ريشه دار استفاده شود

8ـ قفل و بست در سنگ کاري بايد در تمامي جهات رعايت شود

9ـ پس از انجام سنگ کاري، از هرگونه ضربه زدن و حجاري و تيشه يا قلم کاري که سبب لق شدن قطعات سنگي شود بايد جدا خودداري شود

10ـ قطعات سنگ قبل از بنايي و کاربرد بايد کاملا مرطوب شوند، تا درگيري آن با ملات به خوبي صورت گيرد

11ـ قبل از مصرف سنگ بايد آن را از هرنوع آلودگي مثل گل و لاي و لجن پاک نمود

12ـ در نماي سنگ کاري نبايد بندهاي افقي و عمودي در مسير يکديگر شکلي نظير چهارراه به وجود آورند

13ـ از سنگهاي متخلخل و مطبق و خارج از استاندارد و اندازههاي ذکرشده نبايد استفاده کرد

14ـ استفاده از سازههاي حجيم سنگي در مناطق زلزله خيز بايد با رعايت نکات فني دقيق صورت گيرد

15ـ ديوارهاي سنگي بايد کاملا شاقول باشند

16ـ ارتفاع سنگ به کاررفته نبايد از عرض آن بيشتر باشد. در ديوارسازي سنگي از سنگ کاري بدون ملات و يا کم ملات جدا بايد خودداري شود.

17ـ ملات به کاررفته بين سنگها نبايد از 4 سانتي متر بيشتر باشد

18ـ در نماسازيهاي تزئيني بايد از سنگهاي هم سطح و هم ارتفاع استفاده شود

19ـ در سنگ کاري براي ديوار، سطح ديوار بايد به وسيله قرنيز سنگي يا قرنيز بتني محافظت شود

20ـ سنگهاي مصرفي در اقاليم سرد بايد در مقابل يخ بندان مقاوم باشند

21ـ حداقل ريشه در سنگهاي لاشه سرتاسري درصورتي که ضخامت ديوار اجازه دهد50سانتي متر، و در سنگهاي کله 40 سانتي متر است

22ـ حداقل ضخامت سنگ پلاک مصرفي، در کف پله و درپوش 4 سانتي متر و در پلاک کف پوش 3 سانتي متر و پلاک نما 2 سانتي متر و در سنگهاي قرنيز دور اتاق 1 سانتي متر است.

اصول مهم در سنگ کاري

در سنگ کاري از ملاتهاي آهکي يا سيماني استفاده ميشود. درجه حرارت محيط هنگام اجراي کارهاي بنايي با سنگ نبايد از 5درجه سانتي گراد کمتر باشد.

ساخت شالوده سنگي: در بناهاي سنگي به علت وزن ديوارها و...، نيرويي که به فونداسيون وارد ميشود زياد است بنابراين شالوده سنگي با ابعادي عريضتر از ديوار و با ارتفاع محاسبه شده معلوم ساخته ميشود که بتواند نيروهاي وارده را تحمل کند.

عايق رطوبتي در ساختمانهاي سنگي، بايد هم سطح کرسي چيني و يا در ارتفاع بالاتر از سطح کرسي چيني انجام گيرد.

اصول ضد زلزلهسازي در ديوارهاي سنگي

قطعات سنگهاي تمام تراش بايد ازيک طرف داراي زبانه و از طرف ديگر داراي خزانه باشد تا درگيري به خوبي انجام پذيرد و براي استفاده بهترين حالت درگيري، داخل خزانه را از ملات ماسه سيمان نرم پر ميکنند و آنگاه زبانه را در آن قرار ميدهند.

نکاتي الزامي در مورد بندکشي کارهاي سنگي

تمام سطوح روي کار سازههاي سنگي اعم از قسمتهاي نمايان يا قسمتهاي غير نمايان (مثلا در زيرتر از خاک ريزي يا زمين طبيعي) حتما بايد با ملات ماسه سيمان بندکشي شود.

1 تا 4 روز پس از عمليات بندکشي، درزها بايد به عمق 5/1 سانتي متر خالي شده و پس از مرطوب کردن با ملات مورد نظر پر و با قلم بندکشي، صاف و صيقل داده شود.

به طورکلي سنگهاي مصرفي در کارهاي بنايي از هر نوع، بايد، تميز، متجانس، محکم، بدون رگههاي ترک دار و عاري از هر نوع مواد آلي و آلودگيها بوده و در مقابل يخ بندان مقاوم و داراي تمامي استانداردهاي ذکرشده در پروژه و.... باشند.