پرسش حقوقی

پرسش: آیا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک میتوان از نقل وانتقال آن جلوگیری کرد؟ پاسخ: برابر قانون ،ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء در پشت آن به دیگری منتقل شود اما هنگامی که صادرکننده چک با خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک ،حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادرشده ،سلب میکند و دریافت کننده هم با پذیرش چک با این وضعیت موافقت مینماید، به نظر میرسد که شخصیت دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده و نمیخواهد چک مزبور توسط دیگری دریافت شود . باید پذیرفت که در صورت انتقال این گونه چک ها به دیگری بانک میتواند از پرداخت وجه آن به غیر خودداری کند، اگرچه در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند که چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری است و به صرف امضاء و ظهرنویسی قابل نقل وانتقال میباشد. پرسش: اگر شخص صادرکننده چک فوت کند آیا بانک میتواند تا قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی توسط دادگاه وجه چک را پرداخت کند؟ پاسخ: در این خصوص بانک منعی ندارد زیرا با صدور چک صاحب چک وجه آن را به شخص دیگری واگذار میکند و این تصمیم در زمان حیات او بوده است. پرسش: اگر چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده باشد ،مثلاً تاریخ صدور چک 1/5/1390 بوده و سررسید چک 20/7/1391 است و صادرکننده در تاریخ 6/8/1390 فوت نموده است ،در این صورت آیا چنین حکمی جاری است؟ پاسخ: برابر ماده 231 قانون امور حسبی، بدهی های دارای وعده و مدت (موجل) متوفی بعد از فوت او به روز میشود. ازاین رو در این حالت نیز چون چک در زمان حیات متوفی صادرشده و با مرگ او بدهی مدت دار او به روز خواهد شد لذا بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی برابر قانون تجارت ماده (311) اصولاً پرداخت چک نباید وعده داشته باشد ازاین رو بانک ها باید با فرض موجودی، چک های صادره از متوفی در زمان حیات را پرداخت کند. پرسش:درصورتیکه یک آپارتمان چندین طبقه یا حتی برجی بر اثر وقوع زلزله یا فرسودگی تخریب شود سهم هر یک از مالکین چگونه محاسبه میشود؟ پاسخ : با توجه به اینکه اگر تخریب بر اثر عوامل مختلفی که ذکرشده صورت بگیرد یا فقط زمین آن آپارتمان باقی میماند که به صورت مشاع است ، بسته به سند مالکیت افراد و متراژ آپارتمان قبلی بین آنها تقسیم میشود. پرسش :چگونه میتوان برای خانه هایی که سند ندارد و به صورت قولنامه ای هستند سند تهیه کرد؟ پاسخ: اگر قولنامه قبل از سال 70 باشد از طریق ماده 147 قانون ثبت و اگر بعد از این تاریخ باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت مالک رسمی و واسطه ها (با رعایت ترتب ایادی). پرسش : در فروش سرقفلی مغازه چنانچه صاحب ملک حق فروش سرقفلی را تفویض کرده باشد بازهم حضورش هنگام تنظیم قولنامه و سند الزامی و پرداخت درصدی از فروش به صاحب ملک اجباری است؟ در این صورت اگر مالک در روند فروش اخلال ایجاد کند چه باید کرد؟ پاسخ: درصورتیکه مالک به مستأجر دارای حق سرقفلی، اجازه واگذاری منافع استیجاری به غیر را داده باشد رضایت مجدد او شرط نیست و حقی بابت انتقال به او تعلق نمیگیرد و شخص راسا اجازه تنظیم قرارداد انتقال را دارد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 175فهرست مطالب شماره 175
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×