پرسش و پاسخ حقوقی

پرسش- در چه شرایطی مستأجر قبل از اتمام مدت اجاره میتواند از دادگاه فسخ مورد اجاره را درخواست نماید؟ پاسخ- طبق ماده 12 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1365 که در 5 بند اشاره شده است: 1) در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قیدشده، منطبق نباشد با رعایت ماده 415 از قانون مدنی (خیار رویت و تخلف وصف، بعد از رویت، فوری است) 2) اگر در اثنای مدت اجاره، عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد 3) در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر، تحقق یابد 4) در صورت فوت مستأجر در اثنای مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره، از طرف کلیه ورثه 5) هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود. پرسش- خانواده ای یک آپارتمان 150 متری را اجاره کرده اند و بعد از آنکه 4 ماه از انقضای مدت اجاره میگذرد از تخلیه و تحویل آپارتمان امتناع مینمایند. مالک ساختمان نسبت به درخواست تخلیه به شورای حل اختلاف مراجعه و خواهان رسیدگی شده است. برای دریافت اجاره های معوقه و 4 ماهی که در تصرف داشته اند، چگونه اقدام شود؟ پاسخ- چنانچه مبلغ دریافتی اجاره از 5 میلیون تومان تجاوز کند، دادخواست را به دادگاه محل مورد اجاره با عنوان مطالبه اجاره بها (طبق اجاره نامه تنظیمی برای دورانی که در زمان عقد اجاره بوده است با همان میزان اجاره) تقدیم کند اما در خصوص زمانی که پس از انقضای مدت اجاره همچنان در تصرف مستاجره بوده است، دادخواست با عنوان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف میباشد و مالک میتواند بر اساس همان مبلغ قبلی، اجاره معوقه خود را مطالبه کند. یا اینکه اگر اجاره آن ملک افزایش داشته است با جلب نظر کارشناسی، اجرت المثل ایام تصرف مستأجر را مطالبه نماید.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 159فهرست مطالب شماره 159
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×