فوت و فن رنگ آمیزی خانه

بسیاری از خانواد ه ها سعی دارند با کمترین هزینه منزل خود را تعمیر و نو سازی کنند، یکی از راه های نو شدن منزل رنگ آمیزی آن است به گزارش پیام ساختمان، اگر شما ازجمله افراد ی هستید که علاقه د ارید به طور مستقیم د ر بخشی از امور مربوط به تزئین و چید مان منزل شرکت کنید ، بد نیست کار را از نقاشی د یوارها یا هر سطح قابل رنگ شد ن د یگر شروع کنید . حسن این کار د ر این است که رنگ نه تنها می تواند با هزینه کمتر جلوه بسیاری مثلاً به مبلمان قد یمی ببخشد ، بلکه اگر کار برایتان مشکل بود ، درجایی خراب شد یا به هر د لیل د یگر از اد امه آن د ست کشید ه یا از د رست انجام د اد ن کار ناتوان شد ید ، می توانید از نقاشان حرفه ای کمک بگیرید و خیالتان راحت باشد که هزینه آن- یا ضرر دوباره کاری- به اندازه امور د یگر د کوراسیون بالا نخواهد بود . فقط فراموش نکنید که رنگ خوب و یکنواخت مخلوط شد ه باشد ، غلظت آن کافی و د ر هر مرتبه رنگ آمیزی، جهت حرکت قلم مو یا غلتک باید یکسان باشد ، نه اینکه یک قلم از بالا به پایین و قلم بعد ی از چپ به راست حرکت کند . برای پوشش بهتر، یکدست رنگ از یک جهت و د ست بعد ی عمود بر آن اجرا می شود . ▪ نقاشی کابینت، سقف و آجر به گفته متخصصان نقاشی و د کوراسیون منزل، هر سطحی قابل رنگ شد ن است، اما، نکته بسیار مهم این است که برای این کار باید با صبر و حوصله سطح موردنظر را برای رنگ آمیزی آماد ه کرد . د ر اینجا د و نقاش و د کوراتور باتجربه، به نام های د انیل هیرش و برایان سانتوس تجربیات خود را بیان می کنند . ▪ سقف بهترین کار این است که کار نقاشی سقف را قبل از رنگ آمیزی د یوارها انجام د هید . سانتوس برای این کار به جای قلم مو از غلتک رنگ با د سته قابل تنظیم استفاد ه می کند (که اکنون د ر فروشگاه های رنگ و ابزار ایران نیز موجود است) و دودست رنگ به سقف می زند که دست اول د ر جهت تابش نور منبع اصلی نور اتاق - مانند پنجره- و د ست د وم عمود برجهت این نور است (با قلم مو نیز جهت رنگ آمیزی باید به همین صورت باشد ). عد ه ای از تولید کنند گان رنگ، رنگ سفید را با ترکیبی تولید می کنند که هنگام نقاشی صورتی یا آبی است، اما پس از خشک شد ن سفید می شود . این رنگ ها به خصوص برای نقاشان تازه کار بسیار کارآمد هستند ؛ زیرا به آن ها کمک می کنند تا د ر زمان نقاشی یک سطح سفید ، کاملاً از پوشید ه شد ن تمام سطح از رنگ مطمئن شوند . به گفته سانتوس، اگر سقف منزل شما د ارای بافت است، حد ود 10 تا 15 د رصد رنگ بیشتری نیاز خواهید د اشت. او پیشنهاد می کند که برای چنین سقفی از غلتک ابری استفاد ه کنید تا پوشش یکنواخت تری د اشته باشید . به این ترتیب شما با صرف انرژی کمتر، رنگ بیشتری به سطح موردنظر خواهید زد . ▪ د رها هرچند بیشتر معمول است که قبل از رنگ آمیزی یک د ر، آن را از چهارچوب خارج کنند ، اما به گفته سانتوس می توان آن را د ر جای خود هم رنگ کرد . به این ترتیب شما می توانید تمام اطراف آن را یک باره رنگ کنید و نیازی به نصب مجد د آن هم نخواهد بود . اما قبل از شروع کار باید د ستگیره ها و قسمت های فلزی د یگر مانند ذره بین، جای کلید و... را از د ر جد ا کنید و لولاها را با یک ماد ه مناسب مانند د و-سه لایه چسب میسکیت (چسبی با پایه آمونیاک که با قلم موی نقاشی روی محل موردنظر مالید ه شد ه، پس از خشک شد ن حالت لاستیکی پیداکرده و می توان آن را پس از اتمام کار به راحتی از محل جد ا کرد ) بپوشانید . سپس از یک بتونه و آستری با پایه روغنی استفاد ه کنید تا رویه اولیه د ر را کاملاً بپوشاند و حد اقل دودست رنگ براق یا نیمه براق به د ر بزنید . ▪ کابینت به گفته هیرش هنگام رنگ آمیزی کابینت، مقد مات کار، بیش از هر چیز اهمیت د ارد . ابتد ا د رها و کشوها و ابزار د یگر د اخل کابینت مانند سبد های سیمی را بیرون بیاورید و سطح موردنظر را به خوبی تمیز کنید . نوع رنگ آستری که به کار می برید ، به این بستگی د ارد که جنس کابینت شما از چوب باشد یا لمینت. اگر کابینت ها قبلاً رنگ شده باشند ، باید ببینید که این رنگ چه بود ه است. اهمیت این نکته د ر این است که اگر رنگ نهایی قبلی د ارای پایه روغنی بود ه، اکنون برای بتونه کاری و آستری آن هم باید رنگ روغنی به کار ببرید . پس از زد ن رنگ آستری مناسب، د و یا سه د ست از رنگ موردنظر خود را به سطوح بزنید تا مطمئن شوید که رنگ کابینت ها د ر مقابل استفاد ه هرروزه د وام خواهد یافت. طبعا هرچه تعد اد لایه های رنگ بیشتر باشد ، د وام آن هم بیشتر خواهد شد . به گفته هیرش یک لایه رنگ پس از خشک شد ن تنها به ضخامت یک دستمال کاغذی خواهد بود . سانتوس پیشنهاد می کند که برای نتیجه بهتر، رنگ را با غلتک ابری به کابینت بزنید ، سپس با یک قلم مو رنگ را پخش کرد ه و لایه ای یکنواخت ایجاد کنید . مواد افزود نی د کوراتیو که به تازگی به رنگ ها اضافه می شوند نیز می توانند امکانات جالبی برای شما ایجاد کنند . برای مثال افزود ن ماد ه ای که موجب ترک خورد ن رنگ می شود به رنگ قرمز و زد ن لایه نهایی قرمز بر روی رنگ پایه خاکستری، جلوه زیبایی ایجاد می کند ، زیرا ترک های ایجادشده د ر رنگ قرمز موجب می شوند تا رنگ خاکستری زیری نمایان شد ه و کابینت های قد یمی جلوه تازه ای پید ا کنند . ▪ د یواره آجری د ور شومینه ابتد ا باید آجرها را کاملا تمیز کنید . برای این کار از یک برس سیمی و یک ماد ه شویند ه بد ون کف د ارای تری سد یوم فسفات (TSP) استفاد ه کنید تا د ود ه ها و تیرگی ها به خوبی پاک شوند . سانتوس توصیه می کند که پس ازاین تمیزکاری کامل، د ست نگه دارید و شومینه را یک مرتبه د یگر ازنظر بگذرانید . شاید تنها چیزی که برای زیبا شد ن نیاز د اشته، تمیز شد ن بود ه است و شما د یگر تمایلی به رنگ کرد ن آن ند اشته باشید . د ر غیر این صورت، پس ازاینکه آجرها تمیز و خشک شد ند ، یکدست رنگ آستری به آن ها بزنید . هیرش رنگ آستری با مواد پوشانند ه لکه را توصیه می کند تا هر لکه د ود ه را نیز بپوشاند . هنگام انتخاب رنگ توجه کنید که هرچقدر براقی رنگ بیشتر باشد ، بیشتر د ر مقابل د ود ه مقاومت می کند . سانتوس رنگ های پر جلا یا نیمه براق را توصیه می کند . برای رنگ آمیزی قطعات فلزی می توانید از رنگ های مقاوم د ر برابر حرارت نیز استفاد ه کنید . اما فراموش نکنید که به هیچ وجه د اخل شومینه را رنگ نکنید .
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 9652فهرست مطالب شماره 9652
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×