پرسش و پاسخ حقوقی

اعظم عرب مغار* آیا مالکین مشاعی میتوانند پروانه بگیرند؟ دخالت یکی از شرکا در اموال مشاع بدون اجازه و موافقت دیگر شرکا وجهی ندارد و مقررات املاک مشاعی مقرراتی است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی و قانون تملک آپارتمان مصوب1343 و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357 آمده است. ازاین رو شهرداری بدون اجازه کلیه شرکا حق صدور پروانه ساختمانی ندارد و فرض صدور غیرقانونی پروانه ساختمانی بدون اجازه سایر شرکا از سوی شهرداری کمیسیون موضوع ماده100 قانون شهرداری نمیتواند حکم به تخریب بنا صادر کند. حکم تخریب منحصراً در موارد احصاءشده در تبصره های ماده صد قانون مذکور جایز است. لازم به یادآوری است به موجب ماده (1) مصوبه مورخ13/8/71 شورای عالی اداری، صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری های کشور طبق شناسنامه انجام میشود و بر اساس ماده (2) همین مصوبه از تاریخ 1/11/71 شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در پاسخ دستگاه های ذیربط مورد استفاده میباشد و ماده 2 این مصوبه به موجب رأی شماره 96مورخ 28/7/73 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. همچنین برای صدور پروانه ساختمان مالکیت رسمی عرصه شرط نیست بلکه داشتن حق ایجاد بنا شرط است. مانند اینکه کسی زمین را از مالک یا موقوفه را از متولی اجاره نماید و مالک یا متولی به او حق احداث بنا برای خودش را بدهد. صدور پروانه برای چنین مستأجری فاقد اشکال است از این رو احراز قانونی برای اخذ پروانه با شناسنامه ساختمان از سوی شهرداری کافی است. *وکیل پایه یک دادگستری
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 192فهرست مطالب شماره 192
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×