ساختمان LSF، طراحی ساختمان و محاسبات سازه

شهر : تهران

قیمت : 220,000 ريال

1. طراحی ساختمان و محاسبات سازه
2. مدیریت پروژه، مدیریت پیکان، مدیریت اجرا
3. نظارت و کنترل فنی و کیفیت اجرا و تأیید طراحی و اجرا
4. بازرسی فنی پروژه ها و تهیه ی گزارشات فنی

#LSF

×