موارد مهم در اجرای اسکلت بتنی

اجرای ساختمان های اسکلت بتنی نیازمند اطلاع دقیق از استاندارد ها و شرایط استفاده و عمل آوری بتن است . چنانچه به هر دلیلی نتوانیم بتن موردنظر را با مقررات تطبیق دهیم ، کیفیت بتن مورد تردید خواهد بود . به طورکلی برای بررسی کیفیت اجرای اسکلت ساختمان های متعارف بتنی از چک لیست استفاده میشود و موارد آن به شرح زیر میباشد :دمای هوا : دمای هوا جهت بتن ریزی معمولا نباید کمتر از 5 درجه سانتی گراد باشد . در این آیتم نحوه افزودن آب به بتن در هنگام بتن ریزی؛ شامل افزودن آب در هوای بالای 30درجه و در هوای 5 تا 30 درجه سانتی گراد و هوای زیر 5 درجه ذکرشده است .شرایط انبار کردن مصالح : وضعیت قالب ازنظر چگونه انبار شدن بررسی میشود که آیا به صورت مناسب انبارشده اند یا خیر ؟ یا به طور مثال آیا قالب ها به صورت جفت انبارشده اند یا اینکه قبل از انبار شدن تمیز شده و روغن کاری صورت گرفته است و یا قالب ها به صورت قائم قرار داده شده یا نه . در این آیتم بالاخره تعداد دو درصد آنها بررسی میشود .دمای خم کردن میلگرد : آیا این خم کاری در دمای هوای زیر 5 درجه که ممنوع است انجام شده یا اینکه خم کاری در شرایط عادی و مناسب انجام شده است و نهایتا اینکه در مورد آیتم های فوق تعداد و درصد آماری مشخص میگردد .وسیله بتن ریزی: آیا ، از پمپ جهت بتن ریزی استفاده میشود یا از بیل و سطل استفاده شده است . قابل ذکر است یکی از مواردی که استفاده از آن جهت بتن ریزی باعث بیکیفیتی بتن میشود استفاده از بیل و سطل بتن ریزی در ستون ها میباشد چون هر چه ارتفاع ستون ها زیادتر باشد بتن ریخته شده بیکیفیت تر میشود زیرا استفاده از بیل در ارتفاع باعث جدا شدن دانه بندی بتن میشود .ارتفاع بتن ریزی: اصولا اگر ارتفاع بتن ریزی تا یک و نیم متر باشد ، بتن ریزی مطلوب است ولی بتن ریزی در ستون ها اگر بین یک و نیم متر تا سه متر و نیم باشد پتانسیل جداشدگی دانه بندی بتن را بسیار بالا میبرد و کیفیت بتن در این حالت به شدت پایین میآید و این بسیار نامطلوب است .کیفیت تراکم : یعنی آیا تراکم مناسب به کار گرفته شده یا تراکم نسبتا مناسب یا نامطلوب بوده است ؟.کنترل ضخامت لایه بتن ریزی: کنترل ضخامت لایه بتن ریزی شده امری است فوق العاده مهم و حتی اختلاف یک سانتی متری نیز میتواند باعث بروز اشکال در کارکرد سازه شود .پوشش میلگرد به وسیله بتن : این آیتم بسیار بااهمیت میباشد . پوشش میلگرد شامل 2 آیتم است : یا پوشش مناسب میلگرد انجام شده یا پوشش کم در میلگرد انجام شده و با توجه به مسائل فوق تعداد و درصد آنها نیز بیان شده است .مدت عمل آوری: این عمل یا یک روزه است یا دو روزه و یا بیش از سه روز .نتیجه گیری:با کنکاش و بررسیهای آماری انجام شده نکته های فوق به این نتیجه میرسیم که آیا روش اجرایی ما در ساخت وساز را درست انجام داده ایم یا نه و اگر مشکلاتی مشاهده میشود این مشکلات ریشه در چه چیزی دارد . شناخت این مشکلات به ما کمک میکند که در آینده بتوانیم از آن پرهیز کنیم . نهایت اینکه با توجه به نتایج به دست آمده از نکته ها و مشاهدات فوق میتوان مشکلات کیفیتی اجرای سازه های متعارف را به دسته های مختلف زیر تقسیم کرد تا با این تقسیم بندی بتوانیم به راحتی مشکلات کیفیتی اجرای سازه های متعارف را حل کنیم .1ـ آشنا نبودن به روند اجرا یا عدم آگاهی کافی سازندگان از اهمیت کیفیت ساخت وساز2ـ عدم شناخت صحیح از عوامل مؤثر3ـ عدم استفاده از افراد متبحر و متخصص در مرحله ساخت وساز4ـ فقدان نظارت صحیح و دقیق و کافی در حین اجرا5ـ نگرش فقط سودجویانه به صنعت ساختمان ، که این امر میتواند مشکلات زیاد و عدیده ای را به دنبال داشته باشد6ـ عدم اجرا و تطبیق آیین نامه ها با شرایط ساخت وساز در آن منطقه7ـ عدم به کارگیری روش های جدید و مدرن و به روزرسانی تکنولوژی ساخت وساز9ـ عدم وجود مدیریت پروژه حداقل در مقیاس مثلاً یک کارگاه کوچک.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 209فهرست مطالب شماره 209
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×