طراحی و نظارت ساختمان

شهر : تبریز

قیمت : 30,000 ريال

طرح وترسیم زیباترین طرح معماری با کمترین فضای پرت
محاسبه سازه با کمترین آرماتور
تایید سازه با 28 تا 38 کیلو آرماتور در هر متر
کاهش وسبک سازی حداقل 20 درصد از آرماتور ساختمانهای تایید شده
تایید اضافه طبقه

#تجهیزات_مهندسی_نقشه_برداری

×