انواع اگزوزفن در ظرفیت های متفاوت

شهر : تبریز

صنایع تهویه ادریسی

طراحی، تولید و فروش انواع اگزوزفن در ظرفیت های متفاوت
قابل استفاده در سالنهای تولید کارخانجات

#هواکش_و_فن

کالای های مشابه #هواکش_و_فن
×