بست اتصالات ال قائم فنری

شهر : تهران

قیمت : 83,000 ريال

بست اتصال ال قائم فنری (MC3)
امروزه به جای استفاده از وال پست یا میلگرد بستر از بست های مکانیکی یا بست اتصالات سیپورکس استفاده می شود.
برای اتصال موارد زیر می توان از بست اتصال ال قائم فنری (MC3) استفاده کرد؟
اتصال دو دیوار به هم (برای اتصال دیوار ساخته شده با هر نوع مصالحی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.)
اتصال دیوار به دیوارهای خارجی یا ثابت کردن دیوارهای موجود
اتصال دیوار و ستون به دیوار ساخته شده
اتصال دیوار به سقف
اتصال بین دیوار پیرامون و داخلی

#لوازم_و_ابزارآلات_کار

×