آیین نامه مهندسی سازه تدوین می شود

شمار نشریه : 201

عضو کميسيون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد دولت مبني بر افزايش ماليات خانههاي خالي، گفت: وضع ماليات بر خانههاي خالي در قانون مالياتها ديدهشده اما مخالف وضع ماليات بر خانههاي خالي هستم.

مهرداد لاهوتي با بيان اينکه در کشورمان با تعاريفي که ميشود، خانه خالي وجود ندارد، تأکيد کرد: مسئولان در نظر داشته باشند که در واقع عدم شرايط فروش باعث خالي ماندن خانهها شده است. وي اظهار کرد: بايد اول شرايط فروش واحدهاي ساختهشده ايده آل شود و تعريف درستي از خانههاي خالي داشته باشيم که همين موضوع خود عاملي براي افزايش قيمت مسکن نشود و بعد آماري از تعداد خانههاي خالي ارائه کنيم.

عضو کميسيون عمران مجلس افزود: در حال حاضر شرايط خوبي براي فروش وجود ندارد، بنابراين سرمايهگذاران و سازندگان نميتوانند در اين شرايط واحدهاي مسکوني را به فروش بگذارند و دولت بهجاي اينکه به اين توليدکنندگان مسکن پاداش بابت جبران کمبود مسکن بدهد، مالياتش را افزايش ميدهد سياست غلطي است.