نگرش کاربردی به بتن سبک

کف پوش های ترافیکی انواع مختلفی داشته و از بسیاری جهات نسبت به آسفالت دارای مزیت هستند. شاهین ظهوری، مدیرعامل یک شرکت ساختمانی، تولیدی و تحقیقاتی با اشاره به هزینه پایین و آلودگی اندک کف پوش های ترافیکی نسبت به آسفالت گفت: در روسازیهای شهری استفاده از بتن، هزینه کمتر و آلودگی زیست محیطی کمتری نسبت به آسفالت دارد و این ماده میتواند به عنوان جایگزین مناسب آسفالت انتخاب شود. وی در خصوص انواع مختلف روسازیهای بتن گفت: روسازی بتنی در کشورهای مختلف به اشکال متنوعی قابل اجرا است و در ایران هم به دو صورت کف پوش های ترافیکی و روسازی غلتکی انجام میشود. وی ادامه داد: کف پوش های ترافیکی معمولا به همان شکل کف پوش های غیر ترافیکی تولید میشوند، اما ضخامت بیشتر (8-10 cm) و قدرت بارپذیری بیشتری نسبت به کف پوش های معمولی دارند. ظهوری ضمن برشمردن مزیت های کف پوش های ترافیکی گفت: کف پوش های ترافیکی بهترین جایگزین آسفالت بوده و در توسعه پایدار شهری نقش بسزایی خواهند داشت. از دیدگاه معماری؛ زیبایی، طرح های هندسی متمایز، هماهنگی با مبلمان شهری (جداول) از مزیت های این کف پوش ها است. وی افزود: از دیدگاه اقتصادی، قیمت مناسب این محصول نسبت به آسفالت و از نظر دوام نیز عمر بیشتر نسبت به روسازی آسفالتی، البته به شرط زیرسازی مناسب. همچنین به دلیل استفاده از مصالح در محل، ماندگاری محصول بیشتر خواهد بود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 162فهرست مطالب شماره 162
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×