بتن عبوردهنده نور

آرون لاسونسنری مجارستانی (Aron Losonczi) نوع جدیدی ازبتن را ایجاد کرد وآن را توسعه بخشید که نور را از خود عبور می دهد. بتن عبور دهنده نور امروزه به عنوان یک متریال ساختمانی جدید با قابلیت استفاده بالا مطرح است. این متریال ترکیبی از فیبرهای نوری و ذرات بتن است و می تواند به عنوان بلوک ها و یا پانل های پیش ساخته ساختمانی مورداستفاده قرارگیرد.فیبرها به خاطر اندازه کوچک شان با بتن مخلوط شده و ترکیبی ازیک متریال دانه بندی شده را تشکیل می دهند.به این ترتیب نتیجه کارصرفاً ترکیب دو متریال شیشه وبتن نیست،بلکه یک متریال جدید سوم که از لحاظ ساختار درونی و همچنین سطوح بیرونی کاملاً همگن است، به دست می آید. فیبرهای شیشه باعث نفوذ نور به داخل شیشه می شوند، جالب ترین حالت این پدیده نمایش سایه ها در وجه مقابل ضلع نورخورده است، همچنین رنگ نوری که از پشت این بتن دیده می شود، ثابت است. به عنوان مثال اگر نورسبز به پشت بلوک بتابد درجلوی آن سایه ها سبز دیده می شود. هزاران فیبر شیشه ای نوری به صورت موازی کنارهم بین دو وجه اصلی بلوک بتن قرار می گیرند ونسبت فیبرها بسیارکم وحدود 4 درصد کل میزان بلوک هاست. علاوه بر این ، فیبرها به خاطر اندازه کوچک شان با بتن مخلوط شده وتبدیل به یک جزء ساختاری می شوند، بنابراین سطح بیرونی بتن همگن و یکنواخت باقی می ماند.درتئوری ساختاریک دیوارساخته شده بابتن عبوردهنده نور، می تواندتا چند متر ضخامت داشته باشد، زیرا فیبرها تا20متر بدون ازدست دادن نور عمل می کنند.ساختارهای باربرهم می توانند با استفاده از این بلوک ها ساخته شوند، زیرافیبرهای شیشه ای هیچ تاثیرمنفی روی مقاومت بتن ندارند،بلوک ها می توانند دراندازه های متنوع وباعایق حرارتی خاص نصب شده روی آنهاتولیدشوند . کاربردهای بتن عبوردهنده نور دیوار دراین حالت هردو سمت همچنین ضخامت این متریال جدید قابل مشاهده خواهدبود.اگرنورخورشید به ساختاراین دیوارمی تابد، قرارگیری غربی یا شرقی توصیه می شود تا اشعه آفتاب درحال طلوع یاغروب بازاویه کم به فیبرهای نوری برسد وشدت عبورنوربیشترشود. پوشش کف درطول روز این یک کفپوش ازجنس معمولی به نظرمی رسد ودر هنگام غروب آفتاب، بلوک های کف دررنگ های منعکس شده ازنورغروب شروع به درخشش می کنند. طراحی داخلی ازاین نوع بتن می توان برای روکش دیوارها درطراحی داخلی استفاده کرد به صورتی که ازپشت نورپردازی شده باشند و می توان از نورهای رنگی متنوع استفاده کرد. مسطح کردن بلوک بتن درصورت نیاز به مسطح کردن این بتن شیارهایی درداخل آن تعبیه می شوند، درحین ساختن دیوارها میلگردها به صورت عمودی یا افقی دراین شیارها قرارمی گیرند وفیبرهای اپتیکی به خاطر خاصیت انعطاف پذیری خود در اطراف میلگردها جمع می شوند و به این ترتیب میلگردها دیده نمی شوند. مشخصات تکنیکی ترکیبات: بتن وفیبراپتیکی،میزان فیبرحداکثر ده درصد کل بلوک،عبور3درصد نورتابیده شده ازهر4درصدکل فیبرموجود. چگالی: 2400-2100 کیلوگرم برسانتیمترمکعب اندازه بلوک ها: ضخامت500-25 میلیمتر عرض حداکثر:600 میلیمتر ارتفاع حداکثر:300 میلیمتر لامپ لایتراکیوب یکی ازمحصولات موفق لایتراکان است که درآن بلوک ها باقرارگیری روی هم به صورت مکعبی می شود که منبع نور درداخل آن قراردارد و نور با عبور از بتن به بیرون ساطع می شود.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 162فهرست مطالب شماره 162
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×