شرایط استفاده از پکیج دیواری فندار

پکیج دیواری فن دار طوری طراحی شده است که نیازی به استفاده از دودکش ساختمان ندارد و هوای موردنیاز سوختن در دستگاه را از محیط آزاد ( بیرون از محل نصب دستگاه ) به داخل دستگاه می مکد. به همین دلیل پکیج دیواری فن دار مجهز به یک دودکش مخصوص دوجداره است که جداره داخلی آن قطرش 6 سانتیمتر بوده و دود دستگاه از طریق این لوله به محیط بیرون تخلیه می شود و قطر جداره خارجی آن10 سانتیمتر می باشد و لوله 6سانتیمتر تخلیه دود درون آن قرار دارد و هوای تازه موردنیاز جهت سوختن در دستگاه از طریق این لوله وارد محفظه احتراق دستگاه می شود. بنابراین توجه داشته باشیم که: 1- هرگز نباید جداره بیرونی دودکش پکیج دیواری فن دار را جدا نمود و از هوای محیط اطراف محل نصب دستگاه استفاده کرد. 2- لوله دودکش پکیج دیواری فن دار باید حتماً به محیط آزاد بیرون از محل نصب دستگاه ارتباط داشته باشد تا دود ایجادشده در دستگاه به محیط بیرون از منزل تخلیه گردد و همچنین هوای موردنیاز پکیج نیز از محیط بیرون از آپارتمان تأمین گردد. 3- اگر در مواردی فاصله بین پکیج و پنجره یا دیوار خارجی بیشتر از اندازه طول لوله دودکش دوجداره موجود داخل کارتن باشد، یا نیاز به زانو باشد، باید حتماً از لوله رابط و زانوی مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار استفاده کرد. 4- نهایت طول لوله دودکش پکیج دیواری فن دار حدوداً 4.2متر افقی است که به ازای استفاده از هر زانو، 0.85 متر از4.2 متر طول لوله دودکش کم می شود. 5- به خاطر اینکه قدرت مکش و دهش فن برای4.2 متر طراحی شده است در مواردی که طول دودکش کم باشد به دلیل قدرت زیاد فن هوای ورودی به محفظه احتراق پکیج بیش ازحد لازم می شود و باعث می شود که دستگاه به راحتی و سریع روشن نشود و برای رفع این مشکل دو حلقه فلزی که داخل کارتن دستگاه موجود و یکی به سایز75 میلی متر و دیگری به سایز 80 میلی متر است که برای کم کردن دبی هوای ورودی به محفظه احتراق می توان از آن ها استفاده نمود. اگر طول لوله دودکش کمتر از یک متر باشد، باید از حلقه سایز 80 میلی متر استفاده شود و اگر بین 1 تا 5/1 متر باشد، باید از حلقه سایز 75 میلی متر استفاده نمود و زمانی که طول دودکش بیشتر از 5/1 متر باشد، نیازی به استفاده از حلقه کم کننده دبی نیست. 6- در محل هایی که دودکش مناسب وجود نداشته و یا دودکش موجود در ساختمان از کشش مناسبی برخوردار نباشد، باید حتماً از پکیج دیواری فن دار استفاده شود. 7- دودکش مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار وظیفه تخلیه دود دستگاه به محیط بیرون و تأمین هوای تازه موردنیاز سوختن در دستگاه را از محیط بیرون بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود و هرگز نباید به داخل دودکش ساختمان متصل شود. 8- هرگز نباید دودکش مخصوص پکیج فن دار دست کاری و خارج از استاندارد شرکت نصب شود. 9-درصورتی که قصد نصب پکیج را در داخل کابینت را دارید حتماً توجه کنید که دستگاه برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتماً باید درب کابینت کرکره ای یا زیر کابینت و دستگاه کاملاً باز باشد تا پکیج اکسیژن موردنیاز خود را از این طریق دریافت کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 271فهرست مطالب شماره 271
×