ژل میکروسیلیس

شهر : مشهد

کامپوندژل میکروسیلیس حاوی فوق روان کننده بتن ,الیاف پلی پروپیلن و پودر میکروسیلیس
کاربرد ژل میکروسیلیس ,بتن های توانمند-خودتراکم با سطوح صاف -بتن ریزی سسازه های آبی- بتن های در معرض رطوبت و خورندگی خاک-بتن ریزی اسکله و در مجاورت حمله کلرایدی-توانمند در انجام بتن ریزی -کاهش جذب آب

#افزودنی_های_بتن

×