فروش بتن الیافی در مشهد

شهر : مشهد

فروش بتن الیافی در مشهد
استفاده و کاربرد بتن الیافی در ایران
استفاده از بتن الیافی می تواند تحول چشمگیری در کم و کیف سازه های در دست اجرا یا طرح های آینده کشور داشته باشد. با اتکا بر ظرفیت کرنش پذیری بتن الیافی در فشار می توان از میزان آرماتورهای محصور کننده در نواحی فشار کاست. مقاومت فشاری در بتن های الیافی به گونه ای است که می توان آرماتورهای برشی را حذف کرد. مصالح بتن الیافی بر خلاف بتن معمولی قادر به تحمل تنش های کششی قابل ملاحظه ای در بارهای کششی است. مقاومت کششی بتن در صورت استفاده از الیاف بعد از ترک خوردن افزایش می یابد اما این افزایش نمی تواند با افزایشی که آرماتوربندی معمولی ایجاد می کند . در پایان امید است متخصصان امر در جاهایی که استفاده از این بتن از لحاظ فنی اجرایی منطقی به نظر می رسد از این روش جدید پیروی نمایند زیرا هم به نحو چشمگیری باعث تقلیل هزینه های اجرایی شده و هم در زمان کوتاه تری سازه ها به بهره برداری خواهند رسید.

#بتن_ملات_فرآورده_های_بتنی

×