تولیدوفروش ضدیخ بتن بدون کلراید برپایه نیترات

شهر : مشهد

ضدیخ بتن بدون کلراید برپایه نیترات های سدیم و کلسیم حاوی یون های فعال واکنش گر است.باافزودن میزان مشخصی ازضدیخ بتن بدون کلراید به مخلوط بتنی میتوان شاهد واکنش سریع تر آب وسیمان بوده و در نهایت گیرش اولیه و مقاومت فشاری اولیه بتن در مدت زمان کوتاهتر حاصل شود.واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×