تولید وفروش ضدیخ درجه یک به عنوان تسریع کننده بتن

شهر : مشهد

افزودنی های بتن بخصوص ضدیخ برای کاهش نقطه انجماد فاز مایع و تسریع هیدراتاسیون سیمان در دمای انجماد سبب بهبود فرایند بتن ریزی در دمای سرد می شوند.

تولیدوفروش ضدیخ متناسب با نوع سازه
تولیدوفروش ضدیخ متناسب با شرایط عملیات بتن ریزی

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×