تولید و فروش ضدیخ به عنوان افزودنی بتن

شهر : مشهد

مواد افزودنی ضدیخ بروضعیت فیزیکی آب موجود درمخلوط استفاده شده در بتن ریزی تاثیر میگذارد،این مواد میتوانند نقطه انجماد آب را تاحد زیادی کاهش دهند و حتی در دمای کمتر از منفی 30 درجه سانتی گراد استفاده شوند.

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع جهت تسریع در گیرش بتن
تولید وفروش ضدیخ بتن جهت کارایی بهتر مخلوط بتنی در کاربری های متفاوت


واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×