تولیدوفروش ضدیخ جهت جلوگیری از ترک خوردگی بتن

شهر : مشهد

استفاده از ضدیخ بتن تغییرات دمایی سریع در بتن را برای جلوگیری از ترک خوردگی فراهم می آورد.

تولید و فروش ضدیخ بتن مایع فاقد کلراید برای سازه های بتن مسلح
تولید و فروش ضدیخ مناسب جهت جلوگیری تغییرات حجمی بتن

واحدبازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×