تولید و فروش ضدیخ بتن مایع با عملکرد عالی

شهر : مشهد

دوگروه از مواد شیمیایی وجود دارد که میتواند بر ویژگی های بتن در شرایط انجماد تاثیر گذار باشد و سبب بهبود سختی در شرایط مختلف شود.

گروه اول شامل مواد شیمیایی الکترولیت ضعیف،سدیم نیتریت،سدیم کلرید، ترکیبات عالی غیر الکترو لیتی و غیره... است.

گروه دوم شامل مواد و افزودنی دوتایی و سه تایی مانند کلرید کلسیم،نیتریت سدیم و.... میباشد.

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتن بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×