تولید و فروش ضدیخ در شرایط بتن ریزی در هوای سرد

شهر : مشهد

برای استفاده از ضدیخ بتن در ساختمان سازی و افزایش تاثیر آن باید ابتدا شرایط بتن ریزی آن محیط را فراهم کرد وهمچنین ضدیخ بتن را باید درآخرین مرحله بتن ریزی اولیه ساختمان به بتن اضافه کنیم.

تولید و فروش افزودنی های بتن - تولید ضدیخ مایع بتن
تولید و فروش ضدیخ باکیفیت ،مناسب با شرایط آب و هوایی
تولید و فروش ضدیخ حاوی نیتروژن و الکل های سنگین

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت بسیاری دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کابران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×