تولیدو فروش ضدیخ بتن برای کاهش نقطه انجماد آب

شهر : مشهد

افزودنی ضدیخ درواقع باعث کاهش نقطه انجماد در آب میگردد تا آب در دمای صفر درجه یخ نزند.

تولید و فروش ضدیخ باکیفیت در کاربری های متفاوت
تولید و فروش ضدیخ متناسب با شرایط محیطی
تولید و فروش ضدیخ بتن - زودگیر کننده در زمان گیرش

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی فعالیت بسیار دارد و محصولی باکیفیت در اختیار کاربان قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×