تولیدوفروش ضدیخ متناسب با محیط بتن ریزی

شهر : مشهد

تولید و فروش ضدیخ متناسب با نوع سازه
تولید و فروش ضدیخ متناسب با شرایط عملیات بتن ریزی
تولید و فروش مواد افزودنی بتن با کاهش نقطه انجماد فاز مایع و تسریع هیدراتاسیون سیمان در دمای انجماد

واحد بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید افزودنی های بتنی بخصوص ضدیخ فعالیت دارد و محصولی با کیفیت در اختیار کاربران قرار میدهد.

#افزودنی_های_بتن

×