تولید و فروش ژل میکروسیلیس-افزودنیهای بتن درمشهد

شهر : مشهد

بخش بازرگانی شرکت بنیان سازه در زمینه تولید و فروش انواع افزودنیهای بتن از جمله ژل میکروسیلیس , روان کننده بتن , الیاف پ پ , چسب بتن و... میتوان اشاره کرد.
بخشی از کاربردهای ژل میکروسیلیس در بتن های توانمند, خودتراکم با سطوح صاف, بتن ریزی ساز های آبی, بتن های در معرضرطوبت و خورندگیخاک, بتن ریزی اسکله در مجاورت حمله کلرایدی ,توانمند در انجام بتن ریزی ,کاهش جذب آب میتوان اشاره کرد .
مواد تشکیل دهنده ژل میکروسیلیس فوق روان کننده ,الیاف pp , پودر میکروسیلیس میباشد .

#افزودنی_های_بتن

×