هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   203   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آشنایی با سیستم دال مجوف بتنی با بلوک های مکعبی ماندگار

ضخامت دالهاي بتني به دليل وزن زياد بتن نميتواند از حد خاصي بيشتر در نظر گرفته شود و به همين دليل اجراي دهانههاي بلند با اين سيستم امکان پذير نيست. چنانچه بتوان با ارائه راهکاري، ضخامت سقف را با ثابت نگه داشتن حجم بتن و ايجاد فضاي توخالي در مقطع دال افزايش داد، در اين صورت اجراي دهانههاي بلند امکان پذير خواهد شد. ايده به کاررفته در اينجا مشابه تيرهاي لانه زنبوري ميباشد. در دال مجوف، آن قسمت از مقطع دال بتني که تأثيري در تحمل تنشهاي حاصل از خمش ايجادشده در سقف ندارد، حذف گرديده و مقطع بتني باقيمانده که وزن کمتري نسبت به مقطع توپر بتني دارد، از مقاومت و سختي مشابه برخوردار خواهد بود.

دال مجوف

سادهترين سيستم سقف مجوف، سيستم تيرچه و بلوک است که با تعبيه بلوکها در يک جهت، مقطع سقف به صورت شکل درآمده و عملکرد دال نيز به صورت يک طرفه خواهد بود. حال چنانچه اين ايده را بتوان در دو جهت متعامد پياده کرد، سقف دال مشبک (‌waffle‌) ايجاد خواهد شد. اين نوع سقفها نسبت به سقفهاي يک طرفه داراي ظرفيت بيشتري بوده و عمدتا در دهانههاي بلند و يا کاربريهاي با بار سنگين استفاده ميشوند. دو مشکل اساسي اين نوع سقفها سختي اجرا و قالب بندي و همچنين خالي بودن زير سقف و نياز به سقف کاذب است. براي رفع اين مشکلات، سيستم دال مجوف با بلوکهاي ماندگار پيشنهادشده که در ادامه تشريح خواهد شد:

دال مجوف با بلوکهاي ماندگار

در سيستم دال مجوف با بلوکهاي ماندگار، مجوفسازي توسط استقرار بلوکهاي پلاستيکي در ميانه مقطع دال و به صورت ماندگار صورت ميگيرد. در اين روش سطح زيرين دال به صورت کاملا مسطح بوده، زيرا بلوکهاي موردنظر در جان دال مدفون ميباشند. با استفاده از بلوکهاي با ارتفاع مناسب ميتوان مقاومت و سختي دال را به صورت چشمگيري افزايش داد، به طوري که دهانههاي بلند را بدون استفاده از تکنولوژي خاصي نظير پيش تنيدگي اجرا نمود.

دال مجوف با گويهاي کروي يا بيضوي شکل

در نسل اول سقفهاي مجوف با بلوکهاي ماندگار، از گويهاي کروي و يا بيضوي شکل از جنس پلي پروپيلن جهت مجوفسازي استفاده ميشود. در اين سيستم علاوه بر مشکلات اجرايي نظير حمل ونقل، ابهاماتي در مباني طراحي وجود دارد. به دليل اينکه فاصله گويهاي پلاستيکي در اين سيستم به هم نزديک است، ارتباط مناسبي بين دو سطح زيرين و رويه دال وجود ندارد. درواقع گويهاي پلاستيکي، سقف را به دو دال بالا و دال پايين بدون آنکه ارتباط برشي صحيحي بين دو دال پيش بيني شود، تقسيم ميکنند. در صورت استفاده نکردن از آرماتورهاي برشي لازم در اين سيستم، فرضيات در نظر گرفته شده در محاسبه مقاومت و سختي درست نبوده و به همين دليل در اکثر مواقع مراجع ذيصلاح، اين سقف را فقط با اعمال محدوديت دهانه مجاز دانستهاند.

دال مجوف با بلوکهاي مکعبي

در نسل دوم سقفهاي دال مجوف بتني با بلوکهاي ماندگار، که فنآوري سقف «کريج دک» بر پايه آن پيشنهادشدهاست براي رفع مشکلات يادشده موجود در سيستمهاي نسل اول، از بلوکهاي مکعبي شکل به جاي گويهاي کروي شکل استفاده ميگردد. در اين نوع سيستم، شکل و چيدمان بلوکها به نحوي است که در نهايت مقطع سقف به صورت مقاطع شکل متعامد تشکيل ميشود. بدين ترتيب، سيستم سقف از حالت دو دال تخت ازهم گسسته به سقف دال مجوف داراي تيرچههاي شکل دوطرفه تبديل ميگردد و تمامي مشکلات مربوط به دالهاي مجوف کروي شکل ازجمله برش، خيز و خزش برطرف مي- گردد.

سقف دال مجوف بتني با بلوکهاي مکعبي ماندگار (يوبوت) در زمينههاي حريق، آکوستيک، انرژي و سازه در مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن بررسي شده و مورد تأييد ميباشد. ضوابط کلي طراحي و اجراي سيستم در کتاب فنآوريهاي نوين ساختماني ارائه شدهاست.

فنآوري سقف کريج دک

نکته بسيار با اهميت در سقفهاي مجوف، رعايت اصول طراحي و در نظر گرفتن ضرايب اطمينان مناسب با توجه به کيفيت اجرا و همچنين نظارت دائمي بر تمامي مراحل اجرا از آرماتورگذاري تا باز کردن قالب -ها و تعبيه شمعهاي اطمينان ميباشد. ازاين رو شرکت کريج بن با عرضه بسته کاملي شامل طراحي، آموزش، تأمين بلوکهاي باکيفيت و نظارت کامل بر اجراي سقف تاکنون سعي نمودهاست که سيستم دال بتني مجوف با بلوکهاي ماندگار را با نام فنآوري سقف «کريج دک» با بهترين کيفيت اجرا نمايد. ويژگيهاي اصلي اين فنآوري که آن را نسبت به ساير سيستمهاي مشابه متمايز کردهاست، عبارتند از:

1- کيفيت بسيار بالاي خدمات مهندسي: تيم طراحي شرکت کريج بن شامل فارغ التحصيلان دکتري و کارشناسي ارشد بهترين دانشگاههاي کشور بوده و جزييترين ملاحظات طراحي مخصوصا در لحاظ نمودن جزئيات اتصالات دال به ستون و کلاهک برشي، سختکنندههاي لبه ديافراگم (‌chords‌)، اتصال ديافراگم به ديوار برشي (‌collectors‌)، کنترل خيز با توجه به شرايط اجرايي و تجربي و ساير مسائل با دقت زيادي توسط اين تيم رعايت ميشود.

2- کيفيت بينظير بلوکهاي پلي پروپيلن: شرکت کريج بن به کمک کارشناسان مهندسي شيمي موفق شدهاست به ترکيبي از مواد دست يابد که بيشترين مقاومت و ماندگاري را در مقابل شکست تحت بارهاي حين اجرا داشته باشد. ميزان شکستگي اين بلوکها کمتر از 3درصد است.

3- طراحي کاربردي بلوک ها: ابعاد بلوکهاي «کريج دک» به نحوي طراحي شده که بيشترين حجم کاهش بتن اتفاق بيفتد. در اين حالت بين 25 تا 35درصد حجم بتن کاهش مييابد. همچنين ارتفاع پايهها به نحوي است که بتن با اسلامپ 10 به راحتي لايه تحتاني را پوشش ميدهد. موقعيت قرارگيري شبکه پايين ميلگرد دال به نحوي است که حداقل 3 سانتيمتر پوشش بتن روي آن قرار ميگيرد. همچنين نحوه اتصال بلوکها به يکديگر و اتصال درپوش بلوکها به آساني ميسر است. تعبيه اسپيسر ميلگرد روي بلوک براي ميلگردهاي فوقاني، يکي از ايدههاي منحصربه فرد «کريج دک» است که باعث سهولت و سرعت اجرا و همچنين امکان پوشش کامل بتن پيرامون ميلگردهاي فوقاني ميشود.

4- آموزش و نظارت دقيق بر اجرا: تيم پژوهشي شرکت، چک ليست بسيار دقيق و جزيي براي آموزش و نظارت بر اجرا تهيه نموده که به مجريان ارائه شده و به آنها توضيح داده خواهد شد. نظارت انجام شده بسيار دقيق و سختگيرانه بوده و به همين دليل کيفيت اجرايي سقفهاي کريج دک تاکنون بينظير بودهاست. کنترل آرماتور گذاري تيرکهاي تشکيل شده بين بلوکها، نحوه بلوک گذاري، اتصالات دال به ستون و ديوار برشي و از موارد نظارتي است.

5- قابليت حمل: طراحي بلوکها به نحوي است که تعداد بسيار زيادي از آنها را ميتوان در حجم و وزن اندک جابه جا نمود. اين موضوع يکي از مزيتهاي کليدي بلوکهاي «کريج دک» محسوب ميشود.

شرکت کريج بن مفتخر است که تاکنون هيچ پروژهاي را بدون طراحي و نظارت شرکت انجام ندادهاست. اين در حالي است که متأسفانه بعضي از شرکتها اقدام به فروش بلوکهاي پلي پروپيلن بدون مسئوليت طراحي و نظارت نموده و اين اقدام زمينههاي اجراي بدون کيفيت را فراهم ميآورد. 

ارائه دهنده مقاله: شرکت کريج بن