هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کانادا نگران زلزله تهران

جان بيرد، وزير امور خارجه کانادا پس از اعلام بسته شدن سفارت کشورش در تهران مدعي شد که نگرانيها در خصوص امنيت ديپلماتهاي کانادايي حاضر در تهران دليل اين تصميم بوده و وي از ماهها پيش در حال بررسي تعطيلي اين سفارتخانه بوده است. همچنين وي ادعا کرده بود که به دليل افزايش تنشها ميان ايران و جامعه بينالملل طي شش ماه گذشته نگرانيها در خصوص خطرات پيش روي ديپلماتها بيشتر شده است و اين تنشها ميتواند به يک جنگ منجر شود.

اين در حالي است که شبکه تلويزيوني بيبيسي نيوز کانادا گزارشي را منتشر کرده که نشان ميدهد برخلاف گفتههاي وزير امور خارجه کانادا هنگام تعطيل شدن سفارت اين کشور در تهران، تهديدات امنيتي ملموسي عليه مقامات کانادايي در اين سفارتخانه وجود نداشته است بلکه خطر بالاي وقوع زلزله اصليترين چالش امنيتي براي ديپلماتهاي کانادا در تهران بوده است.

فرض اول

اگر کاناداييها از ترس زلزله سفارتشان را تعطيل کردهاند که بايد گفت؛ موضوع زلزله تهران را کانادايي ها جديتر از خودمان دنبال ميکنند و اين موضوع نشان از اهميت زلزله براي آنها دارد؛ بنابراين به درک بهتري از شرايط تهران رسيدهاند و در مقابل ما نسبت به زلزله بياعتنا هستيم و وقوع آن را بسيار دور ميدانيم.

فرض دوم

در حالت دوم اگر حتي فرض کنيم دولت کانادا به خاطر مسائل پيشآمده مانند حمله به سفارت بريتانيا و ترس از نبود امنيت اقدام به تعطيلي سفارت کرده است باز هم يک موضوع بسيار جالب به نظر ميرسد. اينکه شبکه تلويزيوني بيبيسي نيوز کانادا اعتقاد دارد به خاطر ترس از زلزله تهران اين کار صورت گرفته و مسائل سياسي را رد کرده است. اين بدان معناست که زلزله تهران از نظر اين رسانه خارجي موضوع کوچکي نيست و بهاندازهاي بزرگ است که ميتواند دليل تعطيلي سفارت يک کشور باشد.