بافت تاریخی با فرسوده می سوزند

گروه معماری و دکوراسیون:یکی از مهم ترین معضلات امروز عدم وجود تعریفی مشخص از وجه تمایز بافت تاریخی و بافت فرسوده شهری است که این فقدان تعریف موجب تخریب و از میان رفتن بخشی از بافت، آثار تاریخی ارزشمند و شریان های فرهنگی شهرها با عناصر و شاخصه های خاص فرهنگی – اجتماعی شهری و بعضاً خسارات و صدمات جبران ناپذیری را به هویت شهرها وارد کرده است. ازاین جهت بیان تعریفی مشخص و قابل درک از دو مقوله بافت تاریخی و بافت فرسوده میتواند نقش به سزایی در بازیابی هویت شهرهای امروزی به لحاظ فرهنگی و تاریخی ایفا کرده و از بروز خطاها و مشکلاتی که باعث تخریب خواسته یا ناخواسته آثار و بافت های ارزشمند ملی شده است،جلوگیری نماید. هانی رستگاران، کارشناس معماری و کارشناس ارشد مدیریت شهری در این زمینه گفت: عدم طرح تعریفی مناسب از بافت تاریخی که تهدید برای برنامه ریزی و مدیریت شهری محسوب میشوند، باعث شده تا هیزم تر بافت های تاریخی و هیزم خشک بافت های فرسوده باهم سوزانده شود و بخشی از پیشینه تاریخی و هویتی محله ای را از بین ببرد. وی افزود: باید ابتدا اهمیت حفظ و نگهداری یک اثر تاریخی را از جهات مختلف مورد بررسی قرارداد و به تأثیرات فرهنگی – اجتماعی آن پرداخت. تاریخ و فرهنگ یک ملت از اصلیترین شاخصه هایی است که میتواند موجب صلابت و ایجاد نوعی از برتری میان جوامع و ملل شود، ازاین رو کشورها در اقصا نقاط جهان، فارغ از وجود یا عدم وجود تاریخی عمیق و طولانی، سعی در القاء و صدور فرهنگ و تمدن خویش به دیگر کشورها که در نظر و با معیارهای آن ها فاقد فرهنگ و تمدن هستند، داشته تا برتری خود را در این زمینه به رخ دیگران بکشند. رستگاران ادامه داد: یکی از ارکان شکل دهنده سنت و تاریخ هر ملت که سهم بسزایی در بقای فرهنگ آن دارد، ظواهر تاریخی از جمله بافت ها و آثار ارزشمندی است که هر یک بیانگر دوره ای خاص و تمدنی است که ساکنان آن زمان مناطق و شهرها داشته و امروز ما را متعجب و مفتخر به گذشته خود میکند. کوچه ها و خیابان ها، معابر و گذرگاه ها، در ها و دیوارهای محله های قدیمی که به طور عمده در مرکز و جنوب شهرهای امروزی جای گرفته اند، هر یک بیانگر نشانه هایی از دوره ای خاص، فرهنگ و هویتی است که ساکنان آن محلات داشته و اینک به واسطه و بهانه توسعه شهری در حال نابودی و فراموشی هستند.کارشناس ارشد مدیریت شهری گفت: زمانی که دو بافت تاریخی و فرسوده شهری در کنار هم قرار میگیرند، میتوان به تفاوت های فراوانی که ممکن است با یکدیگر داشته باشند پی برد. وجه تمایز و تفاوت هایی که اگر به خوبی به آنها نگاه کنیم ضرورت حضور و وجود بافت های ارزشمند تاریخی را در شهرها بیش ازپیش بر ما آشکار میسازد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 177فهرست مطالب شماره 177
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×