زارع:

شایعه ارتباط زلزله در تهران با توفان

مدیر مرکز ملی پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو انجمن مخاطره شناسی ایران، ضمن اشاره به موضوع عدم ارتباط توفان کم سابقه تهران با زلزله احتمالی در این شهر گفت: ارتباط توفان با زلزله در تهران، شایعه است و پایه علمی ندارد.

شایعه-ارتباط-زلزله-در-تهران-با-توفان
مدیر مرکز ملی پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو انجمن مخاطره شناسی ایران، ضمن اشاره به موضوع عدم ارتباط توفان کم سابقه تهران با زلزله احتمالی در این شهر گفت: ارتباط توفان با زلزله در تهران، شایعه است و پایه علمی ندارد. به گزارش پیام ساختمان به نقل از مرکز زلزله شناسی و مهندسی زلزله مهدی زارع با بیان این مطلب، افزود: تاکنون شاهدی علمی برای ربط بین وقوع توفان به عنوان پیشنشانگر زلزله در دنیا معرفی نشده و ضمنا در نواحی لرزه خیزی مانند کرمان، یزد، زاهدان، سیستان و بلوچستان، کویر لوت و کویر مرکزی ایران توفان های متعدد شن در سال رخ می دهند که در پی هیچکدام زمین لرزه مهمی گزارش نشده است. این عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله خاطرنشان کرد: زلزله های شدید در نواحی لرزه خیزی مانند نواحی یاد شده به دلیل جنبایی گسل ها در اعماق زمین( معمولاً بیش از هشت کیلومتر در ایران) و نه به دلیل توفان در سطح زمین، رخ می دهند.
انتهای خبر/پ
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×