سایدینگ فلزی

قیمت : 280,000 ريال

سایدینگ فلزی از فولاد به ضخامت 5دهم تولید. شده وبرای نما ی ساختمان بجای
چوب
برای تابلو ها بجای تابلو های چوبی که بسیار گران است
برای دکور داخل ساختمان
استفاده میشود

#ساندویچ_پانل

×