آجر نسوز شاموتی(رندوم)

شهر : تهران

قیمت : 416,100,000 ريال

آجر نسوز شاموتی(رندوم) در ابعاد 7.32 با احتساب بند 1 سانتی در هر متر مربع 38 عدد آجر محاسبه گردیده است

#آجر_نسوز_آجر_نسوز_نما

×