آزمایش خاک

آزمایش خاک، جوش و بتن و نیلینگ

طراحی و اجرای نیلینگ و میکروپایل
انجام آزمایش خاک دارای پروانه سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازی
اخذ تاییدیه شهرداری و نظام مهندسی
حفاری ماشینی

#آزمایشگاه_خاک_جوش_و_بتن

×