هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انواع سيستم‌هاي سرمايشي

در مقالات گذشته سيستمهاي لولهکشي ساختمان اعم از آبرساني يا فاضلاب را از منظر طراحي و اجرا با هم بررسي نموديم. در اين شماره به بررسي سيستمهاي سرمايشي تهويه مطبوع بهصورت کلي خواهيم پرداخت، هدف از ارائه اين مقاله دستيابي به تقسيمبندي مناسب در مورد سيستمهاي تهويه مطبوع ميباشد. در شمارههاي آينده نيز هريک از زيرشاخههاي تهويه مطبوع را با ديد تخصصيتر بررسي خواهيم نمود تا کارفرمايان محترم انتخاب شايستهاي در مورد نوع سيستم مورداستفاده خود در ساختمانها داشته باشند.

سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي از نظر كلي به دو گروه عمده تقسيم ميشوند:

1. سيستمهاي مرکزي

2. سيستمهاي مستقل

سيستمهاي مركزي توليد سرما متشكل از سه بخش است كه عبارتند از:

1 ـ چيلر

2 ـ تجهيزات داخل ساختمان

3 ـ تجهيزات خارج ساختمان

برحسب شرايط از جمله ظرفيت، كاربرد و شرايط محيطي، هر يك از سه بخش مذكور وضعيتهاي مختلفي را ميتوانند داشته باشند كه با توجه به اهميت و اساسي بودن بخش مركزي (چيلر) به معرفي اين بخش ميپردازيم:

چيلرها

چيلرها خود از نظر ساختار عملكرد به دودسته كلي تقسيم ميشوند كه عبارتند از چيلرهاي تراكمي و چيلرهاي جذبي.

چيلرهاي تراكمي

اين چيلرها بر اساس سيكل تبريد تراكمي عمل ميكنند كه عمدتاً با كمپرس كردن يكي از انواع گازهاي فرئون و انبساط آن عمل ميكنند و از نظر كمپرسور به انواع زير تقسيم ميشوند:

چيلرهاي رفت و برگشتي (Reciprocating): همانطور كه از نام اين چيلرها برميآيد داراي كمپرسوري پيستوني ميباشند و به همين دليل داراي صداي زياد بوده و نيز استهلاك دستگاه بسيار بالا است. مصرف برق اين نوع چيلرها از ساير انواع ديگر بالاتر است. تنها مزيت اين چيلرها پايينتر بودن قيمت اوليه نسبت به انواع ديگر است.

چيلرهاي سانتريفيوژ (Centrifugal): اين چيلرها داراي مكانيزم عمل سادهتري هستند ولي به علت شرايط خاص ناشي از سرعت زياد پروانه كمپرسور و وقت عمل و حساسيت بالا در داخل كشور ساخته نميشوند. اين نوع چيلر با داشتن بازدهي بيشتر، هزينه انرژي و تعميرات كمتر، عمر طولاني و صداي كمتر نسبت به سيستمهاي ضربهاي سيستم مناسبي است.

مجموعه اين عوامل اين چيلر را براي ظرفيتهاي بالاتر و سيستم نگهداري مناسب مطلوب ميكند اما در ظرفيتهاي پايين، معايب آن در قياس با ساير چيلرها، آن را توجيه نميكند.

چيلرهاي پيچشي(Screw): اين چيلرها داراي مكانيزمي مشابه با چيلرهاي سانتريفيوژ هستند، با اين تفاوت كه در كمپرسورهاي سانتريفيوژ، سيال تحت تأثير نيروي گريز از مركز در محفظه حلزوني به شرايط مطلوب ميرسد ولي در كمپرسورهاي پيچشي با مكانيزم سادهتر و در يك شرايط تراكم پيچشي و در يك محفظه استوانهاي اين امر صورت ميگيرد.

چيلرهاي اسکرال (Scroll): اين نوع کمپرسورها از تکنولوژي بالاتري برخوردار بوده و مکانيزم داخلي آنها بهصورت ترکيبي از کمپرسورهاي رفت و برگشتي و اسکرو است که اين امر مزاياي فوقالعادهاي را براي اين گروه از چيلرهاي تراکمي به ارمغان آورده است که ازجمله آنها ميتوان به استارت بدون بار، مرحلهاي بودن مصرف بر اساس ميزان سرمايش موردنياز و عمر بالا اشاره کرد. تنها عيب آنها قيمت بالا مخصوصاً در ظرفيتهاي بالاي آن است. 

منبع انرژي چيلرهاي تراكمي برق است و به همين دليل مصرف زياد برق مشخصه اصلي آنهاست.

چيلرهاي جذبي و سيستم هاي تبخيري كم فشار

منبع انرژي لازم جهت توليد برودت در اين نوع چيلرها، انرژي حرارتي است. بهاينترتيب كه با تغليظ و رقيق نمودن سيال مناسبي مانند (نمك ليتيوم برومايد) اين عمل انجام ميشود.

اين نوع چيلرها قطعات متحرك بسيار كمي دارد كه بر اين اساس داراي مصرف برق و استهلاك مكانيكي بسيار كمي است، اما با توجه به مسائل جنبي سيستمهاي جذبي از قبيل نياز به منبع حرارت و بالا بودن قيمت اوليه دستگاه، براي ظرفيتهاي پايين سيستم مناسبي ارزيابي نميشوند.

سيستمهاي مستقل

سيستمهاي مستقل نمونه كوچكي از سيستمهاي با سرمايش مركزي (چيلرها) است. با اين تفاوت كه تمامي تجهيزات و متعلقات اين سيستم (چيلر) در كنار هم و در يك يا چند مجموعه كوچك بوده و ديگر احتياجي به يك سيال رابط براي انتقال حرارت وجود ندارد.

در زير به شرح انواع مختلف اين سيستم ميپردازيم.

پكيج يونيتها  (Package Units): در اين نوع دستگاهها، چيلر و كندانسور بهصورت يكپارچه در كنار هم قرار دارند. عمدهترين مزيت اين سيستم احتياج نداشتن به موتورخانه بزرگ جهت نصب دستگاه  است و ميتوان دستگاه را بهراحتي در فضاي آزاد نصب كرد. اين دستگاه را ميتوان بهصورت مستقل در هر واحد نصب نمود و براي فضاهاي بزرگ يا چندين فضا با شرايط يكسان، از آنها استفاده كرد. عيب اصلي اين دستگاه، اجراي سيستم کانالکشي جهت انتقال هوا به داخل محيط است.

اسپليت يونيتها (Split Units): در اسپليت يونيتها، سيستم به دو بخش مجزا تقسيم ميشود، بهاينترتيب كه دستگاه مركزي چيلر (كمپرسور) به همراه قسمت كندانسور در يك اشل بسيار كوچك در محيط خارج (هواي آزاد) نصبشده، توسط لولههاي باريك از جنس مس به اواپراتور (قسمت داخلي) دستگاه كه در داخل فضا نصب ميشود، متصل است.

از مزاياي اين دستگاهها، احتياج به فضاي بسيار كم براي دستگاه داخلي است. ضمن اينكه دستگاه داخلي در شكلي بسيار زيبا در داخل فضا نصب ميگردد.

همچنين از قابليت اسپليت يونيتها ميتوان به اين مسئله مهم اشاره كرد كه بعضي از انواع اين دستگاهها قادر به تأمين گرمايش فضا نيز هستند و ديگر احتياج به اجراي سيستم گرمايش در مناطق نهچندان سرد نيست.

اسپليتها در انواع مختلفي ساخته ميشوند كه فقط به ذكر نام آنها شاره ميكنيم:

1 ـ يك پانل: دستگاه مركزي در بام با يك پانل در داخل

2 ـ چند پانل: دستگاه مركزي در بام با دو الي چند پانل در داخل

3 ـ كانالي: دستگاه مركزي در بام با پانلي كه قابليت کانالکشي دارد.

 

ارائه دهنده مقاله: شرکت تدبيرتهويه فراسرما

آگهي شرکت درصفحه53