هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استفاده از لوله مقاوم در برابر زمین‌لرزه

مدير امور اجرايي طرحهاي شرکت آب و فاضلاب منطقه يک شهر تهران گفت: با همت معاونت مهندسي و توسعه اين شرکت، نخستينبار در استان تهران، لولههاي چدن داکتيل مقاوم در برابر زلزله جايگزين لولههاي متداول چدني در عمليات آبرساني شد.

علي عندليب اظهار داشت: اين طرح به پيشنهاد دفتر فني و خدمات مهندسي و با پيگيري امور اجرايي طرحها براي نخستينبار در آبفاي استان تهران در عمليات لولهگذاري بازسازي شبکه آبرساني ولنجک استفاده شد.وي با تأکيد بر اهميت موضوع حفاظت از سامانههاي آبرساني بهعنوان مهمترين شريان حياتي تأمين آب شرب شهروندان در برابر بلاياي طبيعي افزود: اين لولهها در محل اتصال، داراي يک حلقه مهاري و قطعه قفل شونده دو سر و خارهاي درگير شونده در سر کاسهاي است که پس از اتصال در يکديگر قفل و مانع جدا شدن لولهها در حين زلزله و رانش زمين ميشود ، ضمن اينکه با توجه به تحمل بالايي که لوله در محل اتصال در برابر فشارهاي خارجي دارد، نياز به استفاده از مهارهاي جانبي و پشتبند در محل اتصالها کاهش مييابد.

عندليب اظهار داشت: با توجه به اينکه خطوط لوله جديد در مقابل فشارهاي وارده عملکرد بسيار مثبتي دارند، ازاينپس عمليات آبرساني در آبفاي منطقه يک با استفاده از لولههاي جديد انجام خواهد شد.