ایلام 374 هکتار بافت فرسوده دارد‌

شمار نشریه : 193

رئيس بافتهاي فرسوده شهري راه و شهرسازي استان ايلام گفت: ايلام در حال حاضر 374 هکتار بافت فرسوده دارد و هماکنون 700 نفر در نوبت دريافت تسهيلات بافت فرسوده هستند.

رافع ناصريفر، شرايط ايجادکننده بافتهاي فرسوده را عوامل اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، کاربردي - زيست محيطي و محيطي عنوان و اظهار کرد: وضعيت نامناسب اقتصادي و ناتواني تامين سرمايه ساکنين مناطق و عدم تعادل در تراکم جمعيتي بخشي از عوامل اقتصادي و يکي از آسيبهاي حوزه اجتماعي و فرهنگي است که با وجود کمبود فعاليتهاي پايه در بحث بافتهاي فرسوده موجب عدم تناسب نيروي انساني اين مناطق با فعاليتهاي شهري ميشوند.

رئيس بافتهاي فرسوده شهري اداره کل راه و شهرسازي استان ايلام با بيان اينکه وجود ساختمانهاي ناپايدار و ضعف سيستماتيک بافت با محيط پيرامون، نگرش روستاشهري به فعاليتها، ضعف تصميمگيري در مديريت شهري و مشکل تامين سرمايه طرحهاي نوسازي از جمله عوامل کاربردي و زيستمحيطي در بافتهاي فرسوده عنوان کرد و ادامه داد: پيادهسازي قوانين و مقررات شهرسازي در اين مناطق مانند تعريض يک سري معضلات را به وجود خواهد آورد.

ناصريفر، موازيکاريهاي مديريت شهري و عدم تدوين جايگاه هريک از واحدهاي مديريت شهري، را از جمله عوامل محيطي در بحث بافتهاي فرسوده عنوان و تصريح کرد: سياستگذاري مربوطه دراين بخش در سطوح بالاي تصميمگيري اتخاذ و جهت پيگيري و اجرا به مراکز ابلاغ ميشوند که تا چند سال اخير به صورت جدي پيگيري نميشده است.

اين مسئول با تاکيد براينکه "طرح ويژه" در دو شهر ايلام و آبدانان انجام شده است، اضافه کرد: تعيين محدوده بافت فرسوده در ايلام در دو فاز انجام شد که در بخش نخست 154 هکتار تعيين محدوده و طراحي شد که مورد تصويب و ابلاغ قرار گرفت و در فاز دوم موفق به تعيين محدوده 220 هکتار ديگر در شهر ايلام شديم که در نهايت 374 هکتار به عنوان بافت فرسوده در شهر ايلام شناسايي شد، اما تعيين محدوده و طراحي در شهر آبدانان موجب شناسايي و معرفي 75 هکتار به عنوان بافت فرسوده شد.