نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

در و پنجره

قیمت در و پنجره نیز از ابتدای سال جاری به علت افزایش قیمت پروفیلها روند صعودی داشته است اما علیرغم این افزایش قیمت به نظر میرسد تولیدکنندگان و مونتاژ کنندگان توانستهاند رابطه متعادلی بین قیمتها و تقاضا ایجاد کنند.